ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНА ОСНОВА ПЕДАГОГІК ЖТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБСТОСТІ



V. V. Mavrin

Анотація


У статті на основі ретроспективного аналізу історії філософської думки з’ясовано, що феномен життєтворчості особистості завжди перебував в епіцентрі світоглядних рефлексій провідних мислителів різних епох. Філософсько-світоглядну основу педагогіки життєтворчості особистості становлять ідеї щодо самопізнання, самотворення і філософської активності особистості (Сократ, Платон, Аристотель), її гармонійного саморозвитку та збалансованої активності (Епікур), прагнення особистості до побудови достойного життя, а не простого існування (Сенека), культивування гуманістичних чеснот і духовного саморозвитку людини (середньовічні філософи), свободи і відповідальності особистості (Піко делла Мірандола), її суб’єктного статусу (Р. Декарт, І. Кант, Г. Сковорода, І. Фіхте, Г. Гегель), розуміння життя як певної цілісної реальності, що динамічно розвивається і пізнається не тільки об’єктивно, а й суб’єктивно (А. Бергсон, В. Дільтей, Г. Зіммель, Ф. Ніцше, А. Швейцер, А. Шопенгауер, О. Шпенглер), унікальності екзистенції людини (М. Бердяєв, М. Бубер, А. Камю, С. К’єркегор, Г. Марсель, Х. Ортега-і-Гассет, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс), наближення освіти до життя (М. Монтень, Ч. Пірс, У. Джемс, Д. Дьюї, Д. Мід, Н. Богданова, О. Джура), виключного значення мистецтва життєтворчості особистості в сучасній соціокультурній реальності (Л. Сохань, І. Степаненко, Н. Степаненко).


Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.