НАУКОВА СУТНІСТЬ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВКЛАДАЧІВ ДЗАЙНУ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВТКУV. L. Malinkina

Анотація


У статті охарактеризовано сутність та структуру готовності майбутніх викладачів дизайну до професійного саморозвитку. Визначено, що професійний саморозвиток педагога є необхідною умовою, засобом та критерієм становлення професіонала в процесі навчання. Процес формування готовності до професійного саморозвитку майбутнього викладача дизайну має свою неповторну специфіку та полягає у розвитку особистості, яка володіє творчим мисленням, інтелектом,  професійною самостійністю, здатна руйнувати те, що вже стало загальновизнаним, вміти приймати гнучкі рішення у складних життєвих ситуаціях. Важливим фактором, що сприяє ефективності формування готовності до  професійного саморозвитку майбутнього викладача дизайну є формування у студентів мотиваційно-ціннісного відношення до педагогічної діяльності. Процес  формування мотиваційно-ціннісного відношення надзвичайно складний та пов'язаний з особистісними перетвореннями майбутнього викладача – зміною цінностей, мотивацій, здібностей досвіду спілкування, діяльності та поведінки. Практичною ціллю майбутньої педагогічної діяльності є підтримка та посилення інтересу до обраної професії. Активний професійний саморозвиток суб’єктів освітнього процесу виступає критерієм розвиненості навчального закладу, а готовність до діяльності розвивається на основі засвоєння загальних та професійних знань, формування необхідних для виконання діяльності умінь та навичок, удосконалення сформованих професійно значущих якостей особистості, здібностей, важливих для майбутньої професійної діяльності. Формування готовності до професійного саморозвитку майбутнього викладача дизайну безпосередньо пов’язане з самопізнанням, самоосвітою, саморегуляцією та самооцінкою.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дьяченко М. ?. Психологические проблемы готовности к деятельности [Текст] / М. ?.Дьяченко, Л.А.Кандыбович. – Минск: ?зд-во Бел. ун-та, 1996. – 176 с.

?льина Г.Н. Формирование готовности к профес¬сиональному саморазвитию сту-дентов технического вуза [Текст]: автореф. дисс... канд. пед. наук: спец. 13.00.08 / Г.Н.?льина. - Волгоград, 1994. – 20 с.

?льина Г. Н. Формирование готовности к профессиональному саморазвитию у студентов технических вузов [Текст] / Г.Н.?льина– Волгоград: ?зд-во ВолГУ, 1991. – 35 с.

Кулешова В. В. Методика формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки [Текст] /

В. В. Кулешова, В. В. Мальована // Монографія: Артемівськ - ННППІ УІПА, 2012. – 264с.

Ломов Б. Ф. Вопросы общей, педагогической и инженерной психологи [Текст] / Б. Ф. Ломов. – М.: Педагогика, 1991. – 295 с.

Сериков В. В. Формирование у учащихся готовности к труду [Текст]

/ В. В. Сериков. – М.: Педагогика, 1988. – 192 с.

Сластенин В. А. Профессиональная готовность учителя в воспитательной работе: содержание, структура, функционирование [Текст]

/ В. А. Сластенин // Профессиональная подготовка учителя в системе высшего образования. – М.: ?зд-во Моск. Пед. ин-та им. В.?. Ленина, 1982. – № 2. - С. 14-28.

Пєхота О. М. Особистісно-орієнтована освіта і технології [Текст] / О.М.Пєхота // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – К.: Віпол, 2000. – №1. - С. 274-297.

Харченко П. В. Формування готовності до професійного саморозвитку у майбутнього педагога-музиканта [Текст]: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / П. В. Харченко. – К., 2004. – 20 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.