ФАХОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ БАКАЛАВРІВ З КОМП’ЮТЕРНХ НАУК У ВЕЛКІЙ БРТАНІЇA. V. Maneliuk

Анотація


У статті досліджуються особливості предметної спеціалізації у підготовці бакалаврів з комп’ютерних наук у Великій Британії з урахуванням комбінаторних можливостей фахової підготовки майбутніх спеціалістів цієї галузі. На основі аналізу пропозиції в університетах Великій Британії підготовка фахівців з комп’ютерних наук, попри додержання загальних вимог до фахівців цього напряму підготовки й у рамках спрямування реформування системи освіти на уніфікацію вимог і кваліфікацій випускників, що отримують документ відповідного зразка, все ж виявляє певні відмінності і на рівні формування змісту освіти згідно задекларованій фаховій спрямованості підготовки, і на рівні предметної спеціалізації. Очевидними є відмінності і у комбінаторних можливостях у межах напряму підготовки. Поширеними є спеціальності «Computing», але, зазвичай, вони мають надзвичайно суттєву частку практичної складової підготовки, орієнтованої на вимоги роботодавців. Саме тому назва спеціальності включає додаткове позначення «Еngineering». Традиційними є поєднання з іншими спеціалізація ми, а саме: хмарні технології, інформатика, розробка і дизайн сайтів, економіка, фінанси, комунікація. Відповідно до сфери використання фахівців формується зміст їхньої предметної підготовки та визначається специфіка навчальної діяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильева Ю. Ю. Система непрерывного многоуровневого профессионального об-разования Великобритании: современные модели [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Васильева, Е. В. ?гнатович // Непрерывное образование : ХХI век. Выпуск 1 (9). – 2015. – Режим досту-пу: http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=2722

Погребняк Н. М. Вища університетська освіта за кордоном: Основні моделі, кваліфі-кації, наукові компетенції / Н. М. Погребняк / Ученые записки Таврического национального университета имени В. ?. Вернадского. Серия «Проблемы педагогики средней и высшей школы». Том 26 (65). – 2013. – № 2. – С. 87–98.

Пододіменко І. І. Особливості змісту професійної підготовки бакалаврів комп’ютерних наук в університетах Японії [Електронний ресурс] / І. І. Подідіменко. – Режим доступу: nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN25/17.pdf

Computing Sciences Curricula 2013: Computer Science. Final Report, December, 2013. The Joint Task Force on Computing Curricula Association for Computing Machinery IEEE-Computer Society [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf

UK qualifications: For entry to university or college in 2014 [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://www.cukas.ac.uk/documents/ukguals2014.pdf


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.