ТЕОРЕТЧНІ АСПЕКТ ПРОБЛЕМ ГОТОВНОСТІ КУРАТОРІВ АКАДЕМІЧНХ ГРУП ДО ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СТВОРЕННЯ СІМ’Ї У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІN. А. Shelest

Анотація


У статті розглядаються теоретичні аспекти проблеми готовності кураторів академічних груп до формування ціннісного ставлення до створення сімї у студентської молоді. Готовність кураторів академічних груп до формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студенської молоді розуміється нами як приватне виявлення готовності до самостійної педагогічної діяльності, як цілісне особистісне утворення. Згідно з провідними ідеями теорії діяльності (Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та інші) виділення структури готовності кураторів академічних груп до формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентської молоді розглядаємо в єдності чотирьох взаємопов’язаних структурних компонентів: ціннісно-мотиваційного, когнітивного, діяльнісно-технологічного, рефлексивного.

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Гладков С. М. Готовность будущего специалиста к педагогической поддержке личности в учреждениях интернатного типа : дисс. … канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Гладков Сергей Михайлович. – Балашов, 2005. – 165 с.

Дьяченко М. ?. Психологические проблемы готовности к деятельности / М. ?. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск : ?зд-во БГУ, 1976. – 176 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрін-ком Інтер, 2008. – 1040 с.

Канішевська Л. В. Виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : монографія / Любов Вікторівна Канішевська. – К. : ХмЦНП, 2011. – 368 с.

Крутецкий В. А. Основы педагогической психологии. / Вадим Андреевич Крутецкий. – М. : Просвещение, 1972. – 255 с.

Левитов Н.Д. Психология труда / Николай Дмитриевич Левитов. – М. : Учпедизд, 1963. – 340 с.

Організація виховної роботи наставником академічної групи в аграрному ВНЗ із формування лідерських якостей студентів: метод. рекомендації / [укладач: Р. В. Сопівник]. – К. : ЦП «Компринт», 2008. – 56 с.

Узнадзе Д. Н. Экспериментальные основы педагогики установки / Дмитрий Нико-лаевич Узнадзе. // Психологические исследования. – М. : Наука, 1966. – 451 с.

Ященко Е. Вплив педагогічного спілкування на формування комунікативної культу-ри майбутніх економістів: виховний аспект / Е. Ященко. // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць. – 2012. – Вип..10. – С.345 – 350.

Сопівник Р. В. Експериментальна робота з удосконалення виховної роботи зі студентською молоддю / Р. В. Сопівник, І. В. Сопівник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка, психологія, філософія». – 2010. Вип. 155, Ч.1. – С. 282–286.

Сопівник Р.В. Виховання особистості майбутнього фахівця агропромислової галузі крізь призму функцій наставника академічної групи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія». – 2015. – № 220. – С. 172-182.

Ніколаєнко С.М. Програма виховання студента: «Фахівець, громадянин, патріот». Навчально-методичний посібник / С.М.Ніколаєнко, В.Д.Шинкарук, Д.М.Рудень, Р.В.Сопівник, І.В.Сопівник, Г.В.Петрів, А.О.Кушнір, В.В.Мойсеєв, О.П.Давидова. – К.: «ACS-ACTIVE» 2016. – 76 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.