СУЧАСНЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУР МЕНЕДЖЕРІВ У ПІСЛЯДПЛОМНІЙ ОСВІТІO. V. Bondar

Анотація


У статті подано дефініцію інформаційної культури менеджера, у відповідності до якої – це професійна якість, що характеризується, компетенціями у когнітивному, технологічному, ціннісно-мотиваційному та етично-правовому аспектах інформаційної діяльності та робить більш ефективними отримання, обробку, зберігання й передачу інформації при виконанні професійних функцій. Схарактеризовано актуальний стан формування названої професійної якості. Висвітлено типові підходи, а також тенденції у її формуванні. Зроблено висновок про те, що хоча формуванню різних аспектів інформаційної культури менеджерів приділяється належна увага, недостатньою є підготовка до використання ними «хмарних» сервісів, а також індивідуальних мобільних пристроїв із дидактичними цілями. У зв'язку із цим, перспективним напрямком удосконалення процесу формування інформаційної культури менеджерів у післядипломній підготовці є підвищення уваги до набуття студентами практичних умінь використання цифрових мобільних пристроїв, а також «хмарних» систем управління проектами та даними. При цьому, у процесі формування інформаційної культури, доцільним є знайомство менеджерів організацій із вільним програмним забезпеченням, як альтернативою програмному забезпеченню, що розповсюджується на платній основі. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманчук Ю. М. Організаційно-педагогічні умови самостійної роботи майбутніх менеджерів підприємницької діяльності в інформаційному навчальному середовищі університету: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. Черкаси, 2008. 20 с.

Барма О. Формування інформаційної культури студентів-менеджерів у рамках діяльності бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі бібліотеки Білоруського державного університету культури та мистецтв). Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2014. Вип. 9. C. 254–263.

Коваль Т.І. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : 13.00.04 / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. К., 2008. 46 с.

Коляда М. Г. Формування інформаційної культури майбутніх економістів у процесі професійної підготовки : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. Луганськ, 2004. 20 c.

Коноваленко Н. В. Особливості розвитку інформаційно-комунікаційної культури менеджера. Культура і сучасність, 2010. № 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/kis/2010_2/ (дата звернення: 25.08.2018).

Лоїк Г. Б. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів туризму засобами інформаційно-комунікаційних технологій : дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Тернопіль, 2014. 200 c.

Мазаракі А. А., Ткаченко Т. І., Гуляєва Н. М., Калиновська Л. Є., Кузьменко Л. І., Решетникова Л. М. Програми нормативних навчальних дисциплін підготовки спеціаліста і магістра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2011. 359 с.

Освітньо-професійні програми підготовки спеціаліста, магістра галузі знань 0306 «Менеджмент організацій і адміністрування». Збірник нормативних документів. К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2011. 63 с.

Сенча І. А. Педагогічні умови формування дослідницької культури майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. О., 2008. 21 с.

Бугайчук К. Л. Мобільне навчання: сутніть і моделі впровадження в навчальний процес вищих навчальних закладів МВС України. Інформаційні технології і засоби навчання. 2012. № 1 (27). URL: http://www.journal.iitta.gov.ua (дата звернення: 25.08.2018).

Куклев В. А. Становление системы мобильного обучения в открытом дистанционном образовании : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01. Ульяновск, 2010. 460 с.

Любченко В. В., Шинкарюк А.С. Метод построения учебной траектории в условиях мобильного обучения. Вестник НТУ «ХП?». Тематический выпуск: ?нформатика и моделирование. 2011. № 17. С. 81–85.

Нестеренко О. А. Навчання іноземних мов з використанням мобільних пристроїв. Збірник наукових праць третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, леми, перспективи». URL: http://ubgd.lviv.ua/konferenc/kon_ikt/Section6/Nesterenko.pdf (дата звернення: 25.08.2018).


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.