ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТ ВКОРСТАННЯ ТРЕНІНГОВХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІO. O. Harmashov

Анотація


Сучасній економічній галузі потрібні креативні і самостійні фахівці здатні до розв’язання економічних проблем, прийняття рішень, самовдосконалення. У зв’язку з цим вища освіта поступово переходить на використання тренінгових технологій, що свідчить про необхідність підготовки майбутніх викладачів економіки до їх застосування. З метою досягнення максимальної ефективності тренінгових технологій, автором були виявлені проблемні аспекти їх використання та запропоновані способи їх подолання. До основних проблем були віднесені: ігнорування механізмів перевірки потреби в тренінгу; відсутність практики використання інтерактивних матеріалів при проведенні тренінгу; незадовільне володіння викладачами різноманітними інноваційними технологіями навчання; виникнення складностей при підтриманні групової динаміки; не володіння викладачем педагогічною діагностикою, методикою аналізу й оцінювання тренінгу. Для вирішення цих проблемних аспектів автор запропонував внести зміни до навчального плану – додати дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології в вищій економічній освіті» і «Освітні вимірювання в навчанні економіки». Також він пропонує збагатити зміст цих дисциплін і курсу «Методика викладання економічних дисциплін» спеціальними завданнями.


Повний текст:

PDF

Посилання


Берч П. Тренинг / пер. с англ., под. ред. ?. В. Андреевой. Санкт-Петербург: ?здательский Дом «Нева». 160 с.

Бондарєва Л. І. Навчальний тренінг як засіб професійної підготовки майбутніх менеджерів організацій в економічних університетах: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти академії педагогічних наук України. Київ, 2006. 21 с.

Боровик М. В. Методика оцінювання студентів при проведенні тренінгів. Економічний аналіз. 2012. Т. 10(1). С. 66–69.

Гуревич А. М. Ролевые игры и кейсы в бизнес-тренингах. Санкт-Петербург: Речь, 2006. 144 с.

Затверджені стандарти вищої освіти. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti (дата звернення: 17.09.18).

Кашин А., Польщикова Є., Сахно Ю. Випускники українських ВНЗ очима роботодавців: звіт / Київський міжнародний інститут соціології. Київ: [б.в.], 2012. 21 с.

Кларин М. В. Корпоративный тренинг от А до Я. Москва: Дело, 2001. 224 с.

Котенко Т. М. Тренінг як засіб активізації навчання у вищій школі. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки. 2009. Вип. 16(2). С. 143–147.

Лернер Ю. ?. Противоречия между экономическим образованием и реальной экономической действительностью. Вестник Национального. техн. ун-та «ХП?»: Технический прогресс и эффективность производства. Харьков: НТУ «ХП?». 2014. № 64 (1106). С. 67–72.

Лук’янчук Н. Класифікація видів тренінгів. Навчання і виховання обдарованої дитини. 2013. Вип. 1. С. 272–279.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 16.04.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 22.12.2017).

Пузиков В. Г. Технология ведения тренинга. Санкт-Петербург: ?зд-во «Речь», 2007. 224 с.

Сущенко А. В. Досвід підготовки менеджерів організацій в умовах магістратури. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя. 2015. Вип. 45 (98). С. 497–504.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.