МОДЕЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ССТЕМ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ АГРОІНЖЕНЕРІЇО. В. Koshuk

Анотація


У статті охарактеризовано основні складові процесу формування професійної компетентності майбутніх фахівців із агроінженерії. Узагальнено те, що розробку структурної моделі процесу формування професійної компетентності майбутніх інженерів як педагогічної системи варто розглядати як етап педагогічного проектування. Насамперед, для оптимізації педагогічного проектування вказаної системи варто конкретизувати сутність та вид моделі компетентнісно орієнтованої підготовки майбутніх інженерів-аграрників.  Представлено модель процесу формування професійної компетентності як структуру, що складається з чотирьох взаємопов᾿язаних блоків: методологічно-цільового, суб᾿єктного, змістово-технологічного і діагностико-корегувального. 

Посилання


Гурье, Л.?. ?нтегративные основы инновационного образовательного процесса в высшей профессиональной школе: монография / Л.?.Гурье, А.А.Кирсанов, В.В.Кондратьев, ?.Э.Ярмакеев; под редакцией В.В.Кондратьева. – М.: В?Н?Т?, 2006. – 288 с.

Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. – Київ: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Зязюн І. Цілісний методологічний підхід у педагогічному науковому дослідженні / І. Зязюн // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції – Хмельницький, 2011. – С. 7–13.

Лузан П.Г. Наукові основи організації педагогічного процесу в аграрному вищому навчальному закладі: Монографія / П.Г. Лузан. – К.: Видавництво НУБіП України, – 331с.

Тлумачний словник-мінімум української мови: близько 9 тисяч слів / [уклали Л.О. Ващенко, О.М. Єфімов; 3-є вид., випр. і доповнене]. – К.: Довіра, 2006. – 607 с.

Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / М.М. Фіцула. – 2-ге вид., доп. – К. : “Академвидав”, 2010. – 456 с.

Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко . – 5-е вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 307 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.