СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮK. V. Nagorna

Анотація


У статті досліджено та проаналізовано сутність поняття «компетенція», «проектна компетентність». Доведена її необхідність в професійній діяльності фахівців соціономічного профілю. Вказано, що це здатність особистості самостійно використовувати свої знання, внутрішні переконання для створення проектів, тобто інноваційної форми допомоги.


Повний текст:

PDF

Посилання


Буркова Л.В. Визначення класу соціономічних професій // Практична психологія та соціальна робота. №7. 2010. с.68-73.

Болучевская В.В. Професиионального самоопределение будущих специалистов помогающих профессий: Монография. Волгоград: ?зд-во ВолГМУ, 2010. 264 с.

Введенский В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога. Педагогика. 2003. №10. С.51-55

Дасюк Ж.М. Психологічний аналіз проблеми комунікативної компетентності у вітчизняній та зарубіжній науковій думці // Проблеми загальної та педагогічної психології/ за ред. С.Д. Максименка. К.: Міленіум, 2007. Т.ІХ. – Ч.4. – с.137-142

Закон України «Про вищу освіту», 2014 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http // zakon5 (дата звернення 1.11.2018).

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики: колективна монографія/ [Н.М. Бібік, Л.С. Ващенко, О.І.Локшина;] за заг. ред. О.В. Овчарук. К.: «К.І.С.», 2004.-112 с.

Спенсер Л. Компетенции на работе ; пер. с англ. — М. : HIPPО, 2005. — 384 с.

Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 5-е видання, доповнене і перероблене. К.: [б. в.], 2007. 656 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.