ОСВІТА ДОРОСЛХ (ДРУГА ПОЛОВНА 40-Х РОКІВ –70-ТІ РОК ХХ СТ.)І. І. Oros

Анотація


Використовуючи праці попередніх дослідників, нами узагальнено еволюцію розвитку освітньої системи дорослого населення Великої Британії. Розвиток наукової думки свідчить, що кожна історична епоха, кожне століття давало нам нові знання, нове бачення проблем навчання і виховання. Праці дослідників (C. Коваленко, О. Топоркова, К. Тітмус, П. Джарвіс, Т. Келлі та ін.) свідчать, що розвиток освіти дорослих пройшов кілька етапів. Ми поставили за мету – використовуючи праці попередніх дослідників, узагальнити еволюцію розвитку освітньої системи дорослого населення Великої Британії. Детально проаналізувати розвиток освіти дорослих з другої половини 40-х років – по 70-ті роки ХХ ст. Нами схарактеризовано розвиток освіти дорослих з другої половини 40-х років – по 70-ті роки ХХ ст. у ретроспективному плані, описано етапи в соціальному, економічному, політичному і культурному контекстах, адже освіта у Великій Британії не ізольована від суспільства і перебуває під впливом усіх трансформацій, які характеризують його розвиток. Детально проаналізовано: етап «Зміна пріоритетів у системі додаткової освіти дорослих (друга половина 40-х років – 60-ті роки ХХ ст.) та етап «Посилення освіти дорослих у період інформаційної революції» (70-ті роки ХХ ст.).


Повний текст:

PDF

Посилання


Ничкало Н. Порівняльна професійна педагогіка як галузь педагогічного знання // Порівняльна професійна педагогіка. 2011. № 1, c. 6-8.

Локшина Олена Ігорівна Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ –початок ХХІ ст.) [Текст]: монографія. Ін-т педагогіки АПН України. К.: Богданова А. М., 2009. 403 с

Titmus C. Strategies for Adult Education: Practices in Western Europe. –Chicago: Open University Press, 1981. V1. 239 p.

Мочерний, С.В., Устенко О. А. Оcнови економічної теорії [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К. : Академія, 2006. 502 с.

Kelly, T. A History of Adult Education in Great Britain. – Liverpool: University Press, 1962. 425 p.

Топоркова Ольга Викторовна. Развитие дополнительного образования взрослых в Великобритании : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 / Топоркова Ольга Викторовна; [Место защиты: Волгогр. гос. пед. ун-т]. – Волгоград, 2007. – 237 с.

Tight M. Key Concepts in Adult Education and Training .– London; New York: Routledge, 1998. 180 p.

Titmus С. (Ed.), Lifelong Education for Adults – An International Handbook Oxford: Pergamon press., 1989. Pp. 5-9.

Per Himmelstrup. The Danish folk high school / Himmelstrup Per // Annual conference of the Universities’ Council for adult Education. - Canterbury: University of Kent, 1978. P 7-8.

Григор’єва Т. Ю. Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії :. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. Ю. Григор’єва ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. Житомир, 2010. 179 с.

Guthrie, James W. Encyclopedia of education. Vol. 4 / James W. Guthrie // Thomson, Gale. — New York, 2003. 1524 p.

Lowe J. Adult Education in England and Wales. A critical Survey. – London: Joseph, 1970. – 356 p.

Legge, D. (1982) The Education of Adults in Britain, Open University Press, 1982. 244 p.

Jarvis P. Adult Education and the State. Towards a policy of Adult Education. – London: Routledge, 1993. 165 p.

Richmond K. The Concept of Continuous Education // Lifelong Education: A Stocktaking. – Hamburg: UNESCO Institute for Education, 1979. P. 63–77.

Коваленко С. Андрагогічні принципи у поглядах британських теоретиків освіти (ретроспективний аналіз) // Вісник Черкаського університету. Вип. № 2, 2017. С. 53-59

A Fresh Start: Improving literacy and numeracy (The report of the working group chaired by Sir Claus Moser). – Sheffield: Department for Education and Employment, 1999. 170 p.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.