ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВТКУ УНІВЕРСТЕТІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНХ ВКЛКІВ ТА ЗАГРОЗ ХХІ СТОЛІТТЯC. НІКОЛАЄНКО

Анотація


Сьогодні є актуальним розкриття тенденцій розвитку університетів в умовах глобальних викликів та загроз ХХІ ст. тому, що глобалізація значно посилила вплив на трансформацію національних систем вищої освіти. Використано комплекс методів: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння. З’ясовано, що потребує удосконалення система фінансування університетів з урахуванням відмінностей між ЗВО; зміна умов вступу до ЗВО та модернізація освітньої галузі на прогностичних засадах, з урахуванням демографічної ситуації, тенденцій розвитку національної і світової економіки, потреб ринку праці, гострої конкуренції з боку європейських країн. Запропоновано створити систему залучення викладачів до роботи на передових підприємствах, навчально-наукових центрах, що дасть можливість посилити практичну підготовку; визнати одним із пріоритетних завдань підтримку молодого педагога, вченого, аспіранта, створення умов для успішної їх діяльності. З метою реалізації принципу «навчання протягом усього життя» переглянути традиційні форми і методи організації навчання. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розкритті шляхів реалізації пропонованих пропозицій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанова Н. Суспільство знань та інновацій: шлях до майбут-нього України. Київ : Арістей, 2005. 104 с.

Деланти Д. Новые модели университетов. URL: // http://socio.tamp.RU/1.htm.

Державна служба статисти-ки України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/. (дата зве-рнення: 15.12.2018).

Павленко А. Ф., Анто-нюк Л. Л., Василькова Н. В., Ільниць-кий Д. О. та ін. Дослідницькі універ-ситети: світовий досвід та перспек-тиви розвитку в Україні : монографія. Київ : КНЕУ, 2014. 350с.

Каленюк І. С. Університети в координатах глобального розвитку. Вища школа. 2009. № 9. С. 5–11.

Кремень В. Навчитися вчи-тися URL : http://naps.gov.ua/ua/press/about_us/1431/ (дата звернення 02.01.2018).

Кремень В. Філософія осві-ти XXI ст. Персонал. 2003. № 1. С. 8–13.

Кроу М., Дебарс В. Модель нового американського університету. Высшая школа экономики, 2017. 440 с.

Салми Дж. Создание уни-верситетов мирового класса. М. : Весь Мир, 2009. 132 с.

Силадій І. Розвиток освіти в контексті основних викликів глобалі-зації. Вища освіта України. 2014. № 4. С. 34–38.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.