СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»Т. ПОТАПЧУК

Анотація


У статті подано, що сучасний світ інтенсивно видозмінюється під впливом масового розширення технічної та інформаційної сфер, які  в свою чергу позначаються на свідомості особистості. Через те, що різного роду інформація рухається  нестримними потоками  людина, повинна мати чіткий орієнтир того, чого вона потребує в житті та усвідомлювати своє призначення у світі. Саме тому, завданням сучасної виховної системи є ідентифікувати усі задатки та обдарування особистості та допомогти реалізуватись як успішній людині, яка живе в гармонії зі світом. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Газман О. С. Некласси-ческое воспитание: от авторской педагогики к педагогике свободы. М. : ?здательский дом «Новый учебник», 2000. 296 с.

Даль В. ?. Толковый словарь типового великорусского языка. 8-е изд. М.: Русский язык, 1989. Т.3. 699 с.

Джемс У. Зависимость веры от воли и другие опыты попу-лярной философии /пер. с англ. С.?. Церетели. Санкт-Петербург : ?зд. М. В. Пирожкова, 1904. 375 с.

Дмитриева О. Б. Фор-мирование психологической готов-ности молодых специалистов к профессиональной деятельности: дис. … кандидата психол. наук: 10.00.13. М., 1999. 188 с.

Дробницький О.Г. Поня-тие морали. М.: Наука, 1997. 388 с.

Дурай-Новакова К. М. Формирование профессиональной готовности студентов к педагогичес-кой деятельности: дисс. докт.пед.наук. М.: 1988. 356 с.

Дьяченко М. ?., Канды-бович Л. А. Психологические про-блемы готовности к деятельности. Минск: ?зд-во БГУ, 1997. 176 с.

Зайченко І. В. Педагогі-ка: навч. посібник. К.: Освіта України, КНТ, 2000. 528 с.

Критерії оцінювання на-вчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти:12-бальна система. К.-Х.:Фоліо, 2000. 146 с.

Лозова В. І. Цілісний пі-дхід до формування пізнавальної активності школярів. Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. 2-е вид., доп. Харків: «ОВС», 2000. 164с.

Марюков A. M. Деяте-льностный подход к исследованию поступка. Вопросы психологии, 2000. №. 3. С. 6-10.

Орлов А. Б. ?зучение психологических предпосылок раз-вития склонностей к профессиона-льно-трудовой деятельности: авто-реф. дис. на соискание уч. степени канд. псих. наук.: спец. 10.00.07. М., 1997 . 17 с.

Петрович В. С., Петро-вич В. В. Гуманізація позаурочної діяльності учнів. Гуманізація та гу-манітаризація професійної освіти: наук.-метод. зб. К.: ІСДО. 1999. С. 118-122.

Рябченко В. Актуаліза-ція розвитку особистості студента як фактор розвитку вищої школи. Осві-та. 2000. № 1. С. 12-18.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.