Особливості роботи учителів початкової школи з учнями в міжкультурному просторі ЗакарпаттяDOI: http://dx.doi.org/10.31548/hspedagog13(1).2022.16-23

O. A. Bida, A. P. Chichuk, T. S. Zorochkina, I. I. Oros

Анотація


У статті доведено, що в умовах глобалізації та включення української освіти до єдиного європейського освітнього простору та з метою збереження національної самобутності, особливо важливим є досвід Закарпаття як поліетнічного регіону. Необхідність оновлення змісту, форм організації навчання в початкових школах в умовах поліетнічного середовища вмотивовує підвищені вимоги до активного застосування вже накопиченого педагогічного досвіду, адаптації провідних ідей минулого до сучасних вимог та викликів. Підготовка вчителя початкових класів, готового до взаємодії з представниками інших культур, обміну культурними цінностями, трансляції смислів культури, є пріоритетним завданням вищої освіти, а його розв’язання сприяє ефективній організації простору міжкультурної взаємодії в Закарпатті. Окреслено необхідні принципи створення міжкультурного простору початкової школи в Закарпатті. Підкреслено важливість створення позитивного характеру взаємостосунків між учнями, представниками різних культурних груп, особливо міжкультурною більшістю та культурною меншістю. у закладі вищої освіти важливо сформувати педагога як особистість, яка є носієм і оберегом національної культури, духовних цінностей.


Посилання


Bilak M.V. (2017). Vplyv polietnichnoho seredovyshcha Zakarpattya na rozvytok polikulʹturnoyi kompetentnosti vchytelya inozemnykh mov. Molodyy vchenyy. № 1 (41) sichenʹ, 361-364

Donchenko O. (2001). Arkhetypy sotsialʹnoho zhyttya i polityka (Hlybynni rehulyatyvy psykhopolitychnoho povsyakdennya): monohr. K.: Lybidʹ, 334

(2018). Komplekt navchalʹnykh prohram naskriznoho intehrovanoho kursu za vyborom «KULʹTURA DOBROSUSIDSTVA» rozroblenyy kolektyvom avtoriv pid kerivnytstvom M. A. Aradzhyoni, Instytut skhodoznavstva im. A. YU. Krymsʹkoho Natsionalʹnoyi akademiyi nauk Ukrayiny. Kyyiv. 313.

Molnar T. I. (2016). Pidhotovka maybutnikh uchyteliv pochatkovoyi shkoly do polikulʹturnoho vykhovannya uchniv. Nauka ta osvita: aktualʹni problemy doslidzhenʹ na suchasnomu etapi: zb. tez dopovidey Vseukr. nauk.-prakt. konf. (m. Mukachevo, 19-20 travnya 2016) I red. kol. : T. D. Shcherban (hol. red.) ta in. Mukachevo : Vyd-vo MDU, 153-155.

Molnar T. I. (2019). Formuvannya kroskulʹturnoyi kompetentnosti maybutnikh uchyteliv pochatkovoyi shkoly. Aktualʹni problemy navchannya i vykhovannya v umovakh intehratsiynykh protsesiv v osvitnʹomu ta naukovomu prostorakh: zb. tez dopovidey II Vseukr. nauk.-prakt. internet-konf. (m. Mukachevo, 07 lystopada 2019 r.). Mukachevo : MDU, 277-279

Molnar T. (2021). Pidhotovka maybutnʹoho vchytelya pochatkovoyi shkoly do realizatsiyi movno-literaturnoyi zmistovoyi liniyi derzhavnoho standartu Perspektyvy i priorytety pedahohichnoyi osvity v epokhu sotsialʹnykh vyklykiv: monohrafiya / N. M. Avshenyuk, H. V. Tovkanetsʹ ta kolektyv avtoriv / Za zah. red. N. M. Avshenyuk, H. V. Tovkanetsʹ. Mukachevo: Redaktsiyno-vydavnychyy tsentr MDU, 367.

Natsionalʹni menshyny Zakarpattya: tsyfry i fakty. – Elektronnyy resurs. Rezhym dostupu URL: http://zakarpattya. net.ua/News/64717

Palʹko T.V., Ivatsʹ O.M. (2013). Osoblyvosti zabezpechennya osvitnʹo-movnykh potreb natsionalʹnykh menshyn Zakarpattya. Naukovo-metodychnyy zhurnal «Osvita Zakarpattya» 18ʺ24-29.

Perelik zasobiv masovoyi informatsiyi, zareyestrovanykh v Zakarpat·sʹkiy oblasti stanom na 15.06.2007 r. URL: http:www.carpathia.gov.ua/ua/163.htm.

Semikin M. (2013) .Kros-kulʹturna hramotnistʹ suchasnoho pedahoha: metodolohichnyy aspekt. Naukovyy visnyk Melitopolʹsʹkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya: Pedahohika. № 2 (11). 84-91.

Fizeshi O.Y. (2018). Aktualizatsiya retrodosvidu pochatkovoyi shkoly Zakarpattya v umovakh reformuvannya osvity Ukrayiny. Pidhotovka suchasnoho pedahoha doshkilʹnoyi ta pochatkovoyi osvity v umovakh rozbudovy Novoyi ukrayinsʹkoyi shkoly: zbirnyk materialiv Vseukrayinsʹkoyi z mizhnarodnoyu uchastyu naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Kherson: TOV «Borysfen-pro», 126-130.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.