Volunteering as a professional preparation for future specialistsDOI: http://dx.doi.org/10.31548/hspedagog2019.02.060

І.А. Martyniuk

Анотація


The article substantiates the expediency of introducing volunteer practice into the process of professional training of future specialists. The proposed content of this type of activity of students and recommendations for its implementation.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Balashov E. M. (2013) Psykholohichna struktura volonterskoi diialnosti yak zasobu samorealizatsii studentiv [Psy-chological structure of volunteer activity as a means of self-realization of stu-dents]. Psykholohiia i pedahohika: Nau-kovi zapysky Nats. un-tu «Ostrozka akademiia». Vyp. 24. S. 12–16.

Bondarenko Z. P. (2008) Orhanizatsiia volonterskoi roboty maibut-nikh sotsialnykh pedahohiv v umovakh vyshchoho navchalnoho zakladu [Or-ganization of volunteer work of future social pedagogues in higher education institutions] K. 23 s.

Volkovnytska T. M. (2012) Volonterska diialnist yak metod pidhotov-ky fakhivtsiv sotsialnoi sfery [Volunteer activity as a method of training specialists in the social sphere]. Problemy sotsialnoi roboty: filosofiia, psykholohiia, sotsiolo-hiia. 1. S. 144–149.

Kin O. M. (2015) Rozvytok volonterskoi diialnosti studentskoi molodi naprykintsi KhKh st. [Development of volunteer activity of student youth at the end of the twentieth century]. Zb. nauk. prats «Pedahohika ta psykholohiia». Kharkiv. Vyp. 50. S. 202–212.

Kozubovskyi R. V. (2013) Studentska molod yak vazhlyvyi resurs volonterstva [Student youth as an im-portant resource of volunteering]. Nauk. visnyk Uzhhorodskoho nats. un-tu. Seriia «Pedahohika, sotsialna robota». Vyp. 28. S.76-78.

Lytvynenko I. S. (2013) Rol volonterstva u profesionalizatsii osobystosti studentiv-psykholohiv v umo-vakh VNZ [The role of volunteering in the professionalization of the personality of students-psychologists in the conditions of higher educational establishments.]. Nauk. Visnyk Mykolaivskoho derzh. Un-tu im. V. O. Cukhomlynskoho: Zb. nauk. prats. Seriia «Psykholohichni nauky». Tom 2. Vyp. 10 (91). S. 191–195.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.