№ 259 (2017)

Науковий вісник НУБіП України. Серія "Педагогіка, психологія, філософія"

Зміст

Статті

Л.М. АРТЕМЧУК
PDF
О.В. БАБІЧ
PDF
І. М. Butsyk
I.P. Vasylkivskyi
PDF
N. V. Vyshnivska
PDF
L. V. VIKTOROVA, Y. V. ZAKATEI
L. VIKTOROVA, M. ILYINA
О.Ю. ГАНОЦЬКА
PDF
О.О. ГНЄДКОВА
PDF
С.В. ГОРДІЙЧУК
PDF
А.M. Dymova
PDF
М.Б. ЄВТУХ,
PDF
N.M. Kalandyrets
PDF
L.V. Kanibolotska
PDF
L. V. Kanishevska
PDF
S.G. Kachmarchyk
PDF
L.P. Kyrychevska
PDF
D.P. Kislenko
PDF
S.V. Klimchuk
PDF
K. V. Kozubenro
PDF
V. I. Kovalchuk
PDF
V. I. Kovalchuk, V. R. Ohorodnik
PDF
T. I. Kovalchuk
PDF
О. V. Kuchai
PDF
O. V. Lemeshko
PDF
V. N. Leonenko
PDF
V. V. Mavrin
PDF
V. S. Maksymchuk
PDF
V. L. Malinkina
PDF
D. Y. Malкov, T. M. Maslova
PDF
A. V. Maneliuk
PDF
L. V. Miskevych
PDF
E.A. Murzina
PDF
O. V. Nakonechna
PDF
G. M. Rzhevsky
PDF
A. Selischeva
PDF
I. P. Sirak
PDF
R. V. Sopivnyk
PDF
I. V. Sopivnyk, O.S. Feshchuk
PDF
S. V. Styskun
PDF
T. I. Stoichyk
PDF
A. M. Suk
PDF
V. M. Teslyuk, A. S. Dushkevich
PDF
V. M. Teslyuk, K. V. Shamsutdinova
PDF
I. O. Chaika
PDF
H. А. Cherednichenko
PDF
A. V. Shamne, D. V. Gritsenko
PDF
N. А. Shelest
PDF
M. S. Shkolna
PDF