№ 10(2) (2019)

Науковий журнал «Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія»

Зміст

Статті

Grzegorz Buzze, О.A. Bidа, I.B. Spivakova
PDF
4-9
S.M. Harina, N.T. Tverezovska
PDF
10-25
A.А. Levytska
PDF
26-33
S.M. Nikolaenko
PDF
34-42
I. Pyrzyk, Т. Kuchai, L. Sopivnyk
PDF
43-47
T.V. Potapchuk
PDF
48-55
R.V. Sopivnyk, L.М. Lukavetska, V.D. Shynkaruk
56-60
І.А. Martyniuk
61-65
L.M. Omelchenko
66-71
O.P. Sergienkova, S.O. Kubitskiy
PDF
72-77
A.V. Shamne, Y.I. Evpak
PDF
78-85
V.N. Schmargun, К.О. Vlasenko
PDF
86-95
Т.V. Danylova, V.Y. Yudina
96-102
V.P. Kultenko, T.V. Gorbatiuk
PDF
103-107
S.V. Storozhuk, I.S. Matvienko
108-116
Yu.P. Chernomorets, І.І. Vakulyk, О.Yu. Balalaieva
117-120
S.O. Shkil, A.Yu. Samarskyu
PDF
121-129