Науково-практичний журнал «Право. Людина. Довкілля»

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право» перейменовано в науково-практичний журнал «Право. Людина. Довкілля»

ISSN 2663-1369 (Online)ISSN 2663-1350 (Print)

Тематика: Теорія та історія держави і права, аграрне право, земельне право, екологічне право, цивільне право, цивільний процес, господарський процес, адміністративне право, інформаційне право, фінансове право, міжнародне право

Рік заснування: 2010

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність: 4 рази на рік 

Мова видання: Українська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:


eLIBRARY.ru   Ulrichsweb

Google Scholar          IC      

logo MIAR    BASE - Bielefeld Academich Search Engine BASE

                                          ResearchBib ResearchBib                      

Головною метою збірника є сприяння розвитку права. Основним його призначенням є публікація статтей проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень із статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне з

Зображення домашньої сторінки журналу