Науково-практичний журнал «Право. Людина. Довкілля»


Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право» перейменовано в науково-практичний журнал «Право. Людина. Довкілля»

ISSN 2663-1369 (Online)ISSN 2663-1350 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23843-13683ПР від 03.04.2019

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ № 409 від 17.03.2020, Категорія "Б"

 Галузь наук: Юридичні

Спеціальність: 081 - право, 293- міжнародне право

Тематика: Теорія та історія держави і права, аграрне право, земельне право, екологічне право, цивільне право, цивільний процес, господарський процес, адміністративне право, інформаційне право, фінансове право, міжнародне право

Рік заснування: 2010

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність: 4 рази на рік 

Мова видання: Українська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:


Ulrichsweb       BASE - Bielefeld Academich Search Engine BASE

Google Scholar           ResearchBib ResearchBib 

                                            logo MIAR    

                                                               

Головною метою журналу є сприяння розвитку права. Основним його призначенням є публікація статтей проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень із статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне з

Зображення домашньої сторінки журналу