Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право

ISSN 2415-7643 (Online), ISSN 2222-5226 (Print)

Тематика: Теорія та історія держави і права, аграрне право, земельне право, екологічне право, цивільне право, цивільний процес, господарський процес, адміністративне право, інформаційне право, фінансове право, міжнародне право

Рік заснування: 2010

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність: Не менше 2 разів на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 17234-6004P від 16.11.2010 р.

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ № 528 від 12.05.2015 р.

Спеціальність ДАК: Юридичні науки

Мова видання: Українська, російська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:


eLIBRARY.ru   Ulrichsweb

Google Scholar     SIS

logoMIAR    BASE - Bielefeld Academich Search Engine BASE

  ResearchBib ResearchBib                USJ

      IC                      DRJI

Головною метою збірника є сприяння розвитку права. Основним його призначенням є публікація статтей проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень із статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення

Зображення домашньої сторінки журналу