Адміністративно-правовий статус апеляційних судів в Україні: аналіз його елементівDOI: http://dx.doi.org/10.31548/law2019.02.019

Olena Uliutina

Анотація


У статті досліджується поняття адміністративно-правого статусу апеляційних судів України. Звертається увага на його структурні елементи. Визначається, що  адміністративно-правовий статус апеляційних судів в Україні характеризується тим, що його основу складають його елементи. Серед основних елементів виділяються повноваження та функції апеляційних судів.

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, суд, елементи адміністративно-правого статусу, апеляція, апеляційний суд, відповідальність, функції, повноваження, принципи, гарантії.


Повний текст:

PDF

Посилання


Olefirenko, N. (2013). Administratyvno-pravovyi status administratyvnoho sudu v Ukraini [The administrative and legal status of the administrative court in Ukraine]. Slovo Natsionalnoi shkoly suddiv Ukrainy, 3–4, 152–156.

Neuhodnikov, A.O. (2006). Pravovyi status administratyvnoho sudu v Ukraini: administratyvno-pravovyi aspect [Legal status of the administrative court in Ukraine: the administrative-legal aspect]. Odesa, 20.

Babenko, K.A. (2016). Osoblyvosti pravovoho statusu administratyvnykh sudiv [Features of the legal status of administrative courts]. Forum prava, 3, 16–18.

Korotkykh, A.Iu. (2013). Poniattia ta struktura pravovoho statusu administratyvnoho sudu yak subiekta administratyvnoi yurysdyktsii [The concept and structure of the legal status of the administrative court as a subject of administrative jurisdiction]. Mytna sprava, 5, 2, 2, 134–139.

Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine] (1996) 28.06.1996 № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30, 141.

Upravlinnia informatsii ta zabezpechennia komunikatsiinoi diialnosti Vyshchoi rady pravosuddia: Pochatok roboty novostvoriuvanykh sudiv [Managing information and ensuring communication of the High Council of Justice: Getting Started newly established courts]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-society.

Pro sudoustrii i status suddiv [On the Judiciary and the Status of Judges] (2016): Zakon Ukrainy 02.06.2016 № 1402-VIII. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 31, 545.

Bohoslovska, L.A. (2002). Nove u kryminalno-protsesualnomu zakonodavstvi Ukrainy [New in the criminal-procedural legislation of Ukraine]. Za red. Yu.M. Hroshevoho. Kharkiv: Pravo, 160.

Kubyshkina, A.O. (2017). Okremi aspekty rozkryttia zmistu poniattia «kompetentsiia» v konteksti doslidzhennia diialnosti apeliatsiinykh sudiv v Ukraini [Separate aspects of disclosure of the concept of «competence» in the context of the investigation of the activity of appellate courts in Ukraine]. Reformuvannia pravovoi systemy v konteksti protsesiv: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Sumy, 18–19.05.2017. Sumy: Sumskyi derzhavnyi universytet, 2, 235–239.

Orhanizatsiia sudovoi vlady v Ukraini [Organization of judicial power in Ukraine] (2009). Za red. I.Ie. Marochkina, N.V. Sibilovoi. Kharkiv: Nats. yuryd. akad. Ukrainy, 184.

Yevropeiska khartiia «Pro status suddiv» [European Charter on the Status of Judges] 10.06.1998. Available at: http://zakon1. rada.gov.ua/laws/show/994_236.

Podkopaiev, S.V. (2003). Dystsyplinarna vidpovidalnist suddiv [Disciplinary liability of judges]. Kharkiv, 184.

Shpenov, D.Iu. (2014). Administratyvno-pravove rehuliuvannia prytiahnennia suddiv do dystsyplinarnoi vidpovidalnosti za zakonodavstvom Ukrainy [Administrative and legal regulation of bringing judges to disciplinary responsibility under the legislation of Ukraine]. Aktualni problemy derzhavy i prava, 66–71.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.