Ґенеза законодавства про охорону довкілля у містах (до проголошення незалежності України)DOI: http://dx.doi.org/10.31548/law2019.02.009

Oleg Tkachenko

Анотація


У статті досліджено особливості розвитку законодавства про охорону довкілля у містах до часів проголошення незалежності України. Встановлено, що в різних країнах світу такий розвиток розпочався ще зі стародавніх часів і стосувався вирішення питань поводження з відходами та шумових впливів. З появою промисловості та транспорту межі правового регулювання впливу міст на довкілля значно розширилися. В нього почали включати питання охорони атмосферного повітря, вод, лісів тощо. Однак, фактично до середини ХХ ст. ці питання вирішувалися в межах санітарного законодавства, а отже, стосувалися лише охорони життя і здоров’я людини. Лише з середини ХХ ст. об’єктом правової охорони в містах стають й природні ресурси.

Ключові слова: правова охорона, довкілля, навколишнє природне середовище, місто, населений пункт, ґенеза.


Повний текст:

PDF

Посилання


Hippokrat (1936). Pro povitrya, vody i mistsevostyakh [About airs, waters and places]. Moskva: Derzh. vyd-vo biol. i med. lit-ry, 275–306.

Abu Ali Ibn Sina (1994). Kanon likarsʹkoyi nauky [Canon of Medicine]. Tashkent: Yzd-vo «Fan» AN Respubliky Uzbekystan, 399.

Laws of Vespasian & Domitian: AE 1936 128. Lewis & Reinhold, Roman Civilization II, 295-6; Sherk 84, 108.

Prestley, J.J. (1986). Civilisation, Water and Wastes. Chemistry and Industry, 23, 3.

David Hughes (1996). Environmental Law. Third edition, 128.

Filippov, A.Z. (1995). Promyslova ekolohiya (transport) [Industrial Ecology (transport)]. Kyyiv: Vyshcha shk, 82.

Chudnov, V.V. (1980). V poshukakh tyshi. Shumove zabrudnennya navkolyshnʹoho seredovyshcha [In search of silence. Noise pollution]. Moskva: «Znannya», 8–13.

Maksimentseva, N.O. (2006). Pravove zabezpechennya povedenye z nebezpechna vidkhodamy [Legal protection of hazardous waste management]. Kyyiv, 229.

Tverdi vidkhody. Vynyknennya, zbir, obrobka ta vydalennya[Solid waste. Appearance, collection, processing and deletion] (1979). Moskva, 518.

Bulhakov, M.D., Yalbulhanov, A.A. (1996). Pryrodookhoronni akty: vid «Rusʹkoyi pravdy» do petrovsʹkykh chasiv [Environmental acts: from the «Russkaya Pravda» to the Petrine times]. Derzhava i pravo, 8, 136–146.

Zakonodavstvo Petra I [Legislation of Peter I](1997). Moskva: Yuryd. lyt-ra, 880.

Povne zibrannya zakonodavstva Rosiysʹkoyi imperiyi [Complete collection of legislation of the Russian Empire], 5, 3382.

Pro uchredzhenii dlya upravlinnya huberniy [About mercenaries for the management of the provinces]: Ukaz Kateryny II 1775. Rosiysʹke zakonodavstvo Х–ХХ stolitʹ (1987). Moskva: Yurydychna literatura, 56.

Holychenkov, A.K., Novytsʹka, T.Ye., Chyrkyn, S.V. (1991). Narysy z istoriyi ekolohichnoho prava: rozvytok pravovykh idey okhorony pryrody [Essays from the history of environmental law: the development of legal ideas of nature conservation]. Visnyk Moskovsʹkoho universytetu. Seriya «Pravo», 1, 50–57.

Malyshko, M.I. (1982). Derzhavnyy kontrolʹ za okhoronoyu atmosfernoho povitrya [State control over the protection of atmospheric air]. Kyyiv: Naukova Dumka, 131.

Rosiysʹke zakonodavstvo Х–ХХ stolitʹ [Russian legislation of the X–XX centuries] (1987). Moskva: Yurydychna literatura, 432.

Chaykovsʹkyy, A.S., Shcherak, M.H. (1996). Za zakonom y nad zakonom [Behind the law and above the law]. Kyyiv: Pravda Ukrayiny, 189–192.

Freynberhtʹ, N.H. (1913). Likarsʹko-sanitarne zakonodavstvo Vʹ Rosiyi [Medical and sanitary legislation in Russia]. Sankt-Peterburh, 515.

Benyukh, N. (1999). Istorychni tendentsiyi stanovlennya medyko-sanitarnoho zabezpechennya v Halychyni v ХIII–XVII stolittyakh [Historical trends in the establishment of health care in Galicia in the ХIII–XVII centuries]. Provizor, 20, 19–24.

Malysheva, N.R. (1984). Okhorona navkolyshnʹoho seredovyshcha vid shumovoho vplyvu (pravovi ta orhanizatsiyni pytannya) [Environmental protection against noise exposure (legal and organizational issues)]. Kyyiv: Naukova Dumka, 31–34.

Konstytutsiya zahalʹnonarodnoho derzhavy [Constitution of the Commonwealth] (1978). Available at: http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/red_1978/5478721/

Sobolʹ, I.A. (1999). Radyansʹkyy dosvid pravovoyi okhorony navkolyshnʹoho seredovyshcha v mistakh: dosyahnennya i prorakhunky [Soviet experience of legal environmental protection in cities: achievements and miscalculations]. Ekolohichne pravo, 1, 41–42.

Ostapenko, I.P. (2003). Vplyv rozvytku promyslovosti na stan zdorov'ya misʹkoho naselennya Ukrayinsʹkoyi RSR v 1930-i roky [The impact of industrial development on the health status of the urban population of the RSFSR in the 1930s]. Istorychna ekolohiya i istorychna demohrafiya. Moskva: Rosspen, 93–102.

Pro pohodzhennya materialiv Instruktsiyi pro prava ta obov'yazky dvirnikiv [About Zatverdzhennya Іnstruktsії Pro rights that obov’yazki dvіrnikіv] (1928): postanova Narkompratsi URSR vid 24.05.1928. ZU URSR, 7, 100.

Pro pohodzhennya materialiv Polozhennya pro derzhavnyy sanitarnyy nahlyad v SRSR [On Approval of the Regulation on State Sanitary Inspection in the USSR] (1973): postanova Rady Ministriv SRSR vid 31.05.1973. SP SRSR, 2, 6.

Osnovy vodnoho zakonodavstva Soyuzu RSR [Fundamentals of the Water Legislation of the Union of Soviet Socialist Republics] (1970): Zakon SRSR vid 10.12.1970. Vidomosti Verkhovnoyi Rady SRSR, 50, 566.

Pro okhoronu atmosfernoho povitrya [On the protection of atmospheric air] (1980): Zakon SRSR vid 25.06.1980. Vidomosti Verkhovnoyi Rady SRSR, 27, 528.

Pro ekolohichnu obstanovku v Respublitsi ta zakhody po ee dokorinnomu polipshennyu [About the ecological situation in the republic and measures for its radical improvement] (1990): postanova Verkhovnoyi Rady URSR vid 17.02.1990 № 8813. Vidomosti Verkhovnoyi Rady URSR, 11, 165.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.