Суб'єкти публічної адміністрації як учасники адміністративних правовідносинDOI: http://dx.doi.org/10.31548/law2019.02.018

Oleksandr Svitlychnyi

Анотація


Стаття присвячена сучасному розумінні сутності та змісту  суб’єктів публічної адміністрації. Крізь призму нормативного регулювання автор приходить до висновку, що в реалізації публічного управління задіяно широке коло уповноважених суб’єктів публічної адміністрації, які наділені різними за змістом і обсягом адміністративними повноваженнями.

Ключові слова: адміністративне право, суб’єкти публічної адміністрації,адміністративно-правові відносини, повноваження.


Повний текст:

PDF

Посилання


Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [Code of Administrative Legal Proceedings of Ukraine] (2005): Zakon Ukrainy vid 06.07.2005 2747-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 35–36, 37, 446.

Karabin, T.O. (2015). Problemy vyznachennia subiektyvnoho skladu publichnoi administratsii [Problems of determining the subjectivity of public administration]. Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk, 3 (9), 164–169.

Svitlichnyj, O.P. (2009). Shchodo vdoskonalennia diialnosti vykonavchykh orhaniv u haluzi zemelnykh vidnosyn [On improving the activity of executive bodies in the field of land relations]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 9, 153–155.

Beno, M. (2006). Vplyv teorii publichnoi administratsii na rozvytok administratyvnoho prava (pryklad Polshchi) [Impact of the theory of public administration on the development of administrative law (example of Poland)]. Zakonodavstvo Ukrainy: Nauk. prak. komentar, 7, 8–12.

Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini [On Local Self-Government in Ukraine] (1998): Zakon Ukrainy vid 21.05.1998 280/97-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 24, 170.

Zahalne administratyvne pravo [General administrative law] (2017): pidruchnyk. Hrytsenko I.S., Melnyk R.S., Pukhtetska A.A. ta inshi. Za zah. red. I.S. Hrytsenka. Kyiv: Yurinkom Inter, 568.

Vilhushynskyi, M.I. (2013). Do pytannia pro sutnist ta zmist katehorii «subiekt vladnykh povnovazhen» [To the question of the essence and content of the category «subject of power»]. Viche, 12, 10–14.

Pro uchast hromadian v okhoroni hromadskoho poriadku i derzhavnoho kordon [On the participation of citizens in the protection of public order and the state border] (2000): Zakon Ukrainy vid 22.06. 2000 № 1835-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 40, 338.

Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia [Code of Ukraine on Administrative Offenses] (1984): Zakon Ukrainy vid 07.12.1984 № 8073-X. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR, 51, 1122.

Svitlychnyi, O.P. (2011). Administratyvni pravovidnosyny u sferi zemelnykh resursiv Ukrainy: problemy teorii ta praktyky pravozastosuvannia [Administrative legal relations in the field of land resources of Ukraine: problems of the theory and practice of law enforcement]. Donetsk: Derzhavne vydavnytstvo «Donbas», 410.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.