Проблеми соціального захисту та безпеки внутрішньо переміщених осібDOI: http://dx.doi.org/10.31548/law2019.02.017

Larysa Knyazka, Serhii Diachenko

Анотація


У статті досліджується питання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Звертається увага на їхню безпеку в сучасних реаліях. Визначається поняття внутрішньо переміщених осіб. Аналізується стан законодавчої та урядової підтримки внутрішньо переміщених осіб. Виділяються проблеми з якими внутрішньо переміщені особи можуть зіткнутися в умовах сьогодення. Досліджується міжнародний досвід державної підтримки соціального захисту та безпеки внутрішньо переміщених осіб. Пропонується шляхи вирішення нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб

Ключові слова: внутрішньо переміщена особа, соціальний захист, збройний конфлікт, ЄДБІ, безпека, соціальний пакет.


Повний текст:

PDF

Посилання


Dani Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy shchodo kilkosti vnutrishno peremishchenykh osib [Data of the Ministry of Social Policy of Ukraine on the number of internally displaced persons]. Available at: https://www.msp.gov.ua/news/15904.html.

Pro zabezpechennia prav i svobod vnutrishno peremishchenykh osib [On ensuring the rights and freedoms of internally displaced persons] (2015): Zakon Ukrainy 20.10.2014 № 1706-VII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1, 1.

Chyzhov, D.A. (2017). Osoblyvosti zabezpechennia prava na sotsialnyi zakhyst vnutrishno peremishchenykh osib v Ukraini [Features of ensuring the right to social protection of internally displaced persons in Ukraine]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 2, 163–167.

Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine] (1996): Zakon Ukrainy 28.06.1996. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30, 141.

Prylypko, S.M. (2003). Deiaki pytannia zastosuvannia adresnoi sotsialnoi dopomohy [Some issues apply for targeted social assistance]. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia, 5, 130–138.

Basova, I.S. (2016). Vnutrishno peremishcheni osoby: teoretychni ta praktychni problemy [Internally displaced persons: theoretical and practical problems]. Pravova derzhava, 27, 504–511.

Doklad Spetsyalnoho dokladchyka po voprosu o pravakh cheloveka vnutrenne peremeshchennykh lyts 18.04.2017 № A/HRC/35/27 [Report of the Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons] (2017). Available at: https://reliefweb.int/sites/reliefweb./s/G1724099.pdf.

Pro zatverdzhennia Poriadku stvorennia, vedennia ta dostupu do vidomostei Yedynoi informatsiinoi bazy danykh pro vnutrishno peremishchenykh osib [On Approval of the Procedure for Creation, Management and Access to the Information of the Uniform Information Database on Internally Displaced Persons] (2016): postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy 22.09.2016. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/646-2016-%D0%BF.

Zvit za rezultatamy monitorynhu funktsionuvannia ta vykorystannia upravlinniamy sotsialnoho zakhystu naselennia Yedynoi informatsiinoi bazy danykh pro vnutrishno peremishchenykh osib [Report on the results of monitoring the functioning and use by social protection departments of the population of a single information database on internally displaced persons]. Available at: http://vpl.com.ua/wp-content/uploads/2016/12.pdf.

Pro nadannia shchomisiachnoi adresnoi dopomohy vnutrishno peremishchenym osobam dlia pokryttia vytrat na prozhyvannia, v tomu chysli na oplatu zhytlovo-komunalnykh posluh [On the provision of monthly targeted assistance to internally displaced persons to cover residential expenses, including housing and communal services] (2014): postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy 01.10.2014. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/505-2014-%D0%BF.

Analitychna dopovid do Shchorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy v 2017» [Analytical report to the Annual Address of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine «On the Internal and External Situation of Ukraine in 2017»] (2017). Kyiv: NISD, 684.

Solodko, A., Doroniuk, T. Zakhyst sotsialno-ekonomichnykh prav vnutrishno peremishchenykh osib: pershocherhovi zavdannia dlia Ukrainy [Protection of socio-economic rights of internally displaced persons: priority tasks for Ukraine]. Available at: http://www.cedos.org.ua/system/attachments/files.

Normatyvno-pravovi akty Azerbaidzhanskoi Respubliky [Normative legal acts of the Republic of Azerbaijan]. Available at: http://www.azerbaijan.az/portal/Society/Refugees/refugees_03_r.html.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.