Питання визначення змісту права комунальної власності на землюDOI: http://dx.doi.org/10.31548/law2019.02.012

Liudmyla Kiziun

Анотація


Розглянуто сучасні особливості формування доктринальних підходів до з’ясування змісту права комунальної власності на землю. Здійснено авторську оцінку пропозиції виокремлення додаткової правомочності управління, яку варто рахувати даниною періоду абсолютного превалювання державної форми власності, зокрема і на землю. Проаналізовано також спробу розширити зміст права власності на землю за рахунок прав і обов’язків власника. Зроблено висновок, що це приводить до змішування права власності на землю, як абсолютного за характером суб’єктивного права, і правовідносин власності на землю, юридичним змістом яких і є сукупність прав і обов’язків власників землі.

Ключові слова: право власності на землю, право комунальної власності на землю, зміст права власності на землю, управління.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Kulynych, P.F. (2017). Detsentralizatsiia vlady v zemelnii sferi Ukrainy: pravovi problemy [Decentralization of power in the land sector of Ukraine: legal problems]. Detsentralizatsiia vlady yak chynnyk rozvytku ahrarnoho, ekolohichnoho, zemelnoho ta inshykh pryrodoresursnykh haluzei prava: materialy Vseukr. kruhloho stolu (Kyiv, 22.09.2017). Kyiv: Vydavnytstvo «Print Servis», 12–17.

Pervomaiskyi, O.A. (2012). Publychnaia sobstvennost: osnovnye problemy pravoponymanyia [Public property: the main problems of legal thinking]. Kharkovskaia tsyvylystycheskaia shkola: pravo sobstvennosty: monohrafyia. Pod. red. Y.V., Spasybo-Fateevoi. Kharkov: Pravo, 99–112.

Pervomaiskyi, O.O. (2003). Uchast terytorialnoi hromady u tsyvilnykh pravovidnosynakh [Participation of the territorial community in civil legal relations]: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Nats. yuryd. akad. Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. Kharkiv, 20.

Krassov, O.Y. (2016). Pravo sobstvennosty na zemliu v stranakh Evropy [Ownership of land in European countries]: monohrafyia. Moskva: Norma: YNFRA-M, 400.

Ykonytskaia, Y.A. (2009). Pravo sobstvennosty na zemliu v Rossyiskoi Federatsyy [Ownership of land in the Russian Federation]. Pravo sobstvennosty na zemliu v Rossyy y ES: pravovye problemy: sbornyk statei. Otv. red. Y.A., Ykonytskaia. Moskva: VoltersKluver, 5–58.

Voskobiinyk, M.V. (2007). Pravove zabezpechennia formuvannia komunalnoi vlasnosti na zemliu [Legal support of the formation of communal ownership of land]: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.06. Natsionalna yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. Kharkiv, 20.

Nastina, O.I. (2011). Pravo derzhavnoi vlasnosti na zemliu v Ukraini [The right of state ownership of land in Ukraine]: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.06. Nats. un-t bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Kyiv, 19.

Dembo, L.Y. (1948). Osnovnye problemy sovetskoho vodnoho zakonodatelstva [The main problems of Soviet water legislation]. Lenynhrad: Yzd-vo LHU, 136.

Aksenenok, H.A. (1950). Pravo hosudarstvennoi sobstvennosty na zemliu v SSSR [The right of state ownership of land in the USSR]. Pod red. N.D., Kazantseva. Moskva: Hosiuryzdat, 307.

Turubyner, A.M. (1958). Pravo hosudarstvennoi sobstvennosty na zemliu v Sovetskom Soiuze [The right of state ownership of land in the Soviet Union]. Moskva: Yzd-vo MHU, 330.

Obshchaia teoryia sovetskoho zemelnoho prava [General theory of Soviet land law] (1983). Avt. kol.: H.A., Aksenenok, N.Y., Krasnov, Y.A., Ykonytskaia y dr. Otv. red. H.A., Aksenenok y dr. Akademyia nauk SSSR. Ynstytut hosudarstva y prava. Moskva: Nauka, 357.

Ykonytskaia, Y.A. (2009). Pravo sobstvennosty na zemliu v Rossyiskoi Federatsyy [Ownership of land in the Russian Federation]. Pravo sobstvennosty na zemliu v Rossyy y ES: pravovye problemy: sbornyk statei. Otv. red. Y.A., Ykonytskaia. Moskva: Volters Kluver, 5–58.

Spasybo-Fatieieva, I.V. (2012). Zahalna kharakterystyka prava vlasnosti [General characteristics of property rights]. Tsyvilne pravo: pidruchnyk. U 2 t. Za red. V.I., Borysovoi, I.V., Spasybo-Fatieievoi, V.L., Yarotskoho. Kharkiv: Pravo, 405–432.

Zynchenko, S., Korkh, S. (2010). Voprosy sobstvennosty: zakonodatelstvo y praktyka [Property Issues: Legislation and Practice]. Khoziaistvo y pravo, 6, 50–57.

Prokhorova, N.A. (2003). Poniatye «upravlenye» v zemelnom prave [The concept of «management» in the land law]. Hosudarstvo y pravo, 6, 90–95.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.