Соціальна діяльність агрохолдингів: правові аспектиDOI: http://dx.doi.org/10.31548/law2019.02.005

Ruslan Gutsol

Анотація


У статті досліджені проблеми правового регулювання соціальної діяльності агрохолдингів. Особливу увагу приділено забезпеченню зайнятості сільського населення, яке проживає на територіях, де здійснюють виробничу діяльність зазначені компанії. Також розглядаються питання участі вказаних суб’єктів господарювання у розвитку соціальної інфраструктури села. Автор доходить висновку, що у процесі правового регулювання діяльності агрохолдингів, мають вживатися заходи (як зобов’язального, так і стимулюючого характеру), спрямовані на посилення соціальної складової та підтримку розвитку сільських територій.

Ключові слова: агрохолдинг, сільськогосподарське підприємство, сільське населення, соціальна діяльність, сільська територія, соціальна інфраструктура, соціальна відповідальність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bezemchuk, O.H. (2011). Sotsialno-ekonomichni aspekty funktsionuvannia korporatyvnykh ahroformuvan [Socio-economic aspects of the functioning of corporate agroformations]. Ukrainskyi sotsium, 3(38), 97–104.

Hafurova, O.V. (2010). Pravovyi mekhanizm peredachi ob’iektiv sotsialnoi infrastruktury sela u komunalnu vlasnist [Legal mechanism of transfer of social infrastructure of the village to communal property]. Yurydychna Ukraina, 3, 84–88.

Dem’ianenko, S.I. (2008). Ahrokholdynhy v Ukraini: dobre chy pohano? [Agroholdings in Ukraine: good or bad?] Seriia konsultatyvnykh robit [AgPP No 21]. Kyiv: Nimetsko-ukrainskyi ahrarnyi dialoh., In-t ekonom. doslid. ta politych. konsultatsii, 20.

Dem’ianenko, S.I., Yerankin, O.O., Kotsupatryi, M.M. ta in. (2013). Ahrokholdynhy v Ukraini ta yikh vplyv na rozvytok silskykh terytorii [Agroholdings in Ukraine and their impact on the development of rural areas]. Kyiv: KNEU, 350.

Yermolenko, V.M. (2008). Pravovi problemy zaluchennia investytsii u sotsialnyi rozvytok sela [Legal problems of attracting investments into social development of the village]. Investytsiina diialnist u silskomu hospodarstvi: pravovi pytannia: kol. monohr. Za red. V.I., Semchyka. Kyiv: Yuryd. dumka, 181–206.

Kalinchyk, M. Shcho bude, yakshcho zaprovadyty rynok zemli [What will happen if you enter the land market]. Propozytsiia. Available at: http://propozitsiya.com/ua/shcho-bude-yakshcho-zaprovaditi-rinok-zemli.

Kovalenko, T.O., Marchenko, S.I. (2015). Pravove rehuliuvannia hospodarskoi diialnosti v ahropromyslovomu kompleksi Ukrainy [Legal regulation of economic activity in the agro-industrial complex of Ukraine]. Kyiv: Yurinkom Inter, 296.

Konkurs mikrohrantiv «Selo. Kroky do rozvytku» teper i u Vinnytskii oblasti [Competition of microgrants «Village. Steps to Development» now in the Vinnytsia region]. Available at: https://www.mhp.com.ua/uk/media/news.

Kostenko, S.O. (2015). Rozvytok silskykh terytorii: okremi problemy pravovoho rehuliuvannia [Development of rural territories: separate problems of legal regulation]. Pravovi problemy rozvytku silskykh terytorii: materialy Kruhloho stolu (Kyiv, 09.12.2015), prysviachenoho pam’iati vidomoho ukrainskoho vchenoho pravoznavtsia, chlena-korespondenta NAN Ukrainy, akademika NAPrN Ukrainy V.I. Semchyka. Kyiv: Vydavnytstvo «Print servis», 125–128.

Lupenko, Yu.O., Kropyvko, M.F. (2013). Ahrokholdynhy v Ukraini ta posylennia sotsialnoi spriamovanosti yikh diialnosti [Agroholdings in Ukraine and strengthening the social orientation of their activities]. Ekonomika APK, 7, 5–21.

Mazurenko, V.P., Zasenko, O.Yu. Suchasna kontseptsiia korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti u mizhnarodnomu biznesi [Contemporary Concept of Corporate Social Responsibility in International Business]. Available at: http:// www.economy.nayka.com.ua.

Popova, O.L., Pankratova, L.L., Betlii, M.H. Sotsialni ta ekolohichni parametry diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv: dyferentsiatsiia za ekonomichnymy klasamy [Social and environmental parameters of the activity of agricultural enterprises: differentiation by economic classes]. Available at: https://eip.org.ua/docs/EP_10_4_110.pdf

Prokopa, I.V. (2012). Struktura suchasnoho ahrarnoho vyrobnytstva v Ukraini: sotsioekonomichnyi ta orhanizatsiinyi aspekty [The structure of modern agrarian production in Ukraine: socio-economic and organizational aspects]. Ahroinkom, 7–9, 24–31.

Rezoliutsiia, pryiniata Heneralnoiu Asambleieiu OON 25.09.2015 «Peretvorennia nashoho svitu. Poriadok dennyi u sferi staloho rozvytku na period do 2030» [Resolution adopted by the UN General Assembly on September 25, 2015 «Transforming our world. Agenda for Sustainable Development for the period up to 2030»] (2015). Available at: http://sdg.org.ua/ua/resources-2/344-2030-2015.

Sabluk, P.T., Kropyvko, M.F. (2010). Klasteryzatsiia yak mekhanizm pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ta sotsialnoi spriamovanosti ahrarnoi ekonomiky [Clustering as a mechanism for increasing the competitiveness and social orientation of the agrarian economy]. Ekonomika APK, 1, 3–12.

Samsonova, Ya.O. (2014). Pravovi zasady rozvytku konkurentnospromozhnoho silskohospodarskoho vyrobnytstva yak osnovnoho napriamku derzhavnoi ahrarnoi polityky Ukrainy [Legal principles of development of competitive agricultural production as the main direction of the state agrarian policy of Ukraine]. Teoriia i praktyka pravoznavstva, 2 (6), 1–12.

Sydorov, Ya.O. (2016). Aktualni pytannia pravovoho rehuliuvannia diialnosti ahrarnykh kholdynhiv v Ukraini [Actual issues of legal regulation of agrarian holdings in Ukraine]. Konstytutsiini zasady ahrarnoho, zemelnoho ta ekolohichnoho prava: 20 rokiv rozvytku: materialy «kruhloho stolu» (Kyiv, 27.05.2016). Kyiv: KNU imeni T. H. Shevchenka, 210–212.

Sotsialni proekty TOV «TAS AHRO» [Social projects of TAS AGRO LLC]. Available at: http://tasagro.com/portfolio.

Stativka, A.M., Urkevych, V.Yu. (2014). Ahrarne pravo (ohliadovi lektsii, normatyvno-pravovi akty) [Agrarian Law (review lectures, legal acts)]. Kharkiv: Yurait, 352.

Urkevych, V.Yu. (2013). Pravovi problemy funktsionuvannia ahrokholdynhiv v Ukraini [Legal problems of functioning of agroholdings in Ukraine]. Pravo ta innovatsii. Available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe.

Cherevko, H. (2012). Ahrokholdynhy yak novi orhanizatsiini formy krupnotovarnoho hospodariuvannia v ahrobiznesi Ukrainy [Agroholdings as new organizational forms of large-scale business in agribusiness in Ukraine]. Ahrarna ekonomika, 5, 1–2. Available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.