Поняття та ознаки сталого розвитку сільськогосподарського виробництва як аграрно-правової категорії

Т. В. Курман

Анотація


DEFINITION AND SYMPTOMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGRICULTURAL PRODUCTION

AS AGRO-LEGAL CATEGORY

T. V. KURMAN, Candidate of Juridical Sciences

Yaroslav Mudryi National Law University

 

The article analyzes the scientific approaches to the definition of sustainable development of agricultural production on which basis it was formulated the author’s definition of this concept as a legal category and defined its content and main features.

Sustainability of agricultural production is a steady process of progressive change based on scientific and technical achievements in the agricultural domain in the conduct of agricultural production in the direction, that ensures the successful functioning of present and future generations.

From the proposed definition we can distinguish the main features of sustainable agricultural production. The first one is that the sustainable development of agricultural production is a stable, steady process. «Sustainability» is manifested as a resistance, an ability to poise and as a stability i.e. the ability to maintain stable rates of agricultural production.

Secondly, it is a process of targeted progressive change. Among the goals of sustainable development of agricultural production, as seen, we can single out the global goals and current ones. The global goal is the preservation of the biosphere as a whole and its component such as agrosphere in particular, in a condition that ensures the successful functioning of present and future generations. Among the current goals there are: ensuring of food security, protection and ecologically use of natural resources in the agriculture, environmentally sound agricultural management etc.

Thirdly, these changes are based on achievements of science and technology, i.e. results of scientific and technological progress in various areas: innovation, agronomy, veterinary, technical, economic, environmental and so on.

Fourth, these changes occur in the agricultural sphere during the providing of agricultural production.

The fifth feature of the sustainable development of agricultural production is that the choice of the optimal strategy of agricultural activity should be based on the interests of both current and future generations.

The category «sustainable agricultural development» requires unified consolidation in Ukrainian legislation (in a Concept of sustainable development of agricultural production in Ukraine or in a special law «On the sustainable development of rural areas»). This will not only assist the development of agricultural science and law, but also the development of the legal regulation of relations in this sphere.

Повний текст:

PDF

Посилання


Dobriak, D. S., Budziak, V. M., Budziak, O. S. (2013). Efektyvnist ekolohobezpechnoho zemlekorystuvannia v Ukraini v rynkovykh umovakh [The efficiency of ecological safety of land use in Ukraine in market conditions]. Ekonomika Ukrainy, 7, 85, 87.

Stativka, A. M. (2011). Kontseptsiia staloho rozvytku – osnova derzhavnoho rehuliuvannia ekolohichnoi polityky v silskomu hospodarstvi Ukrainy [The concept of sustainable development – the basis of state regulation of environmental policies in agriculture of Ukraine]. Problems of agrarian and land rights of Ukraine: materials of international scientific conference. Kyiv, 20–24.

Danylov-Danylian, V. Y. (2003). Ustoichivoe razvitie (teoretyko-metodolohycheskyi analiz) [The sustainable development (theoretical and methodological analysis)]. Economics and mathematical methods, 2, 123–135.

Melnyk, L. H. (2007). Sotsyalno-ekonomycheskyi potentsyal ustoichyvoho razvytyia [The socio-economic potential of sustainable development]. Sumy: YTD «Unyversytetskaia knyha», 1120.

Baliuk, H. I. (2011). Problemy zakonodavchoi rehlamentatsii ta realizatsii v Ukraini ekolohichnoi skladovoi kontseptsii staloho rozvytku [The problems of legislative regulation and implementation of the environmental component of sustainable development in Ukraine]. Pravo Ukrainy, 2, 85–94.

Hetman, A. P., Orlov, N. A. (2008). Ekolohycheskyi audyt y pravovye problemy sovershenstvovanyia upravlenyia v sfere ekolohyy na pryntsypakh ustoichyvoho razvytyia [The environmental audit and legal problems of improving governance in ecological sphere on the principles of sustainable development]. Uchenye zapysky Tavrycheskoho natsyonalnoho unyversyteta, 1, 153–159.

Yermolenko, V. M. (2010). Osoblyvosti formuvannia katehorii «stalyi rozvytok silskykh terytorii» [The features of formation of the category «sustainable rural development»]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy: seriia «Pravo», 156, 50–59.

Kozyr, M. Y. (2008). Pravovoe obespechenye sotsyalnoho razvytyia y ustoichyvoho razvytyia selskokhoziaistvennykh terrytoryi [Legal support of social development and sustainable development of rural areas]. Agricultural and land law, 10 (46), 36–45.

Nosik, V. V. (2015). Zemelno-pravovi problemy zabezpechennia staloho rozvytku Ukrainy [The legal problems of sustainable development of Ukraine]. Legal ecological development and environmental security of society: materials of Ukrainian scientific-practical conference dedicated to the 50th anniversary of creation of Donetsk National University and the 30th anniversary of the business law department of Donetsk National University. Vinnytsia: DonNU, 209–211.

Rutkevych, M. Y. (2002). Fylosofskoe znachenye kontseptsyy ustoichyvoho razvytyia [The philosophical meaning of the concept of sustainable development]. Voprosy fylosofyy, 11, 24–35.

Urkevych, V. Y. (2010). Pro katehoriiu «stalyi rozvytok silskykh terytorii» [About the category of «sustainable rural development»]. Modern land, agricultural, environmental and natural right: issues of theory and practice materials practical international scientific conference. Bila Tserkva: Bilotserkivskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet, 24–26.

Tsybuliak, V. Ia. (2014). Instytutsiini zasady silskoho rozvytku v Ukraini: naukovo-prykladnyi aspekt: monohraf. [Institutional basis of rural development in Ukraine: scientific and applied aspects]. Kyiv, 216.

Shapovalova, O. (2002). «Stalyi rozvytok»: potreba vdoskonalennia pravorealizatsiinoi diialnosti u sferi hospodariuvannia [«The sustainable development»: the need for improvement in the shpere of right-realization management]. Pravo Ukrainy, 7, 31–35.

Shulha, M. V. (2013). Do pytannia pro perspektyvy staloho rozvytku silskykh terytorii [About the prospects for sustainable development of rural areas]. Actual problems of legal science: Abstracts of the International Scientific Conference «Legal twelve autumn of reading». Khmelnytskyi: Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava, p. 1, 171–173.

Steiner, R. (1924). Anthroposophical Leading Thoughts.

Lebedieva, T. M. (2012). Pravove zabezpechennia vprovadzhennia ekolohichno oriientovanykh innovatsii v Ukraini [The legal support of implementation of environmentally oriented innovation in Ukraine]. Current issues codification of environmental legislation of Ukraine: Abstracts of scientific reports of participants of the round table. Kharkiv: NU «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho», 110.

Kurman, T. V. (2014). Ahrosfera yak osnova staloho rozvytku silskohospodarskoho vyrobnytstva [The agrosphere as a basis of sustainable development of agricultural production]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy: Seriia «Pravo», 197, p. 2, 48–54.

Melnyk, L. V. (2014). Ekoloho-ekonomichne obgruntuvannia ratsionalnoho vykorystannia ahrolandshaftiv [The ecological and economic assessment of sustainable use of agricultural landscapes]. State and Law: problems of formation and development strategy: proceedings of the VII International scientific-practical conference. Sumy: Druk. dim «PAPIRUS», 219.

Savelieva, O. M. (2013). Pro zabezpechennia staloho silskohospodarskoho vyrobnytstva yak predmet pravovoho rehuliuvannia [About the security of sustainable agriculture as a subject of legal regulation]. Modern scientific and practical environmental problems, land rights and agricultural: materials of «round table»: abstracts of scientific reports. – Kharkiv: Pravo, 327–328.

Sozinov, O. O. (2001). Ahrosfera Ukrainy u XX stolitti [The agrosphere of Ukraine in the twentieth century]. Visnyk NAN Ukrainy, 10, 8.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.