PRIVATE AND PUBLIC INTERESTS IN LEGAL REGULATION OF NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENTAL RELATIONSМ.А. Дейнега

Анотація


Private and public interests in legal regulation of natural resource and environmental RELATIONS

M.A. Deinega

Abstract. The article approaches the study of scientific representatives of domestic and foreign legal doctrine on the importance of interest in the legal regulation. Criteria ratio and separation of private and public interests in the legal regulation of natural resource and environmental relations.

Keywords: natural resource relations, environmental relations, private interest, public interest, legal  regulation.


Повний текст:

PDF

Посилання


References

Boholiubov, S.A. (2014). Pravovуe posledstvyia sotsyalnoho kharaktera pryrodopolzovanyia і okhranу okruzhaiushchei sredу [Legal consequences of the social nature of nature management and environmental protection]. Recent environmental problems, land and agrarian relations : theoretical, methodological and applied aspects. Kharkiv, 31–34.

Brynchuk, M.M. (2013). Еkolohycheskoe pravo v pravovoi systeme [Environmental law in the legal system]. Astrakhan: Astrakhan bulletin of ecological education, 1(23), 4–20.

Venediktova, I.V. (2011). Metodolohichni zasady okhoroniuvanykh zakonom interesiv u pryvatnomu pravi : monohrafiia [Methodological principles of legal interests in private law : the monograph]. Kharkiv: New village, 260.

Venediktova, I.V. (2011). Rol interesu v podili prava na pryvatne i publichne [The role of interest in the division of the law to private and public]. Kharkiv: University research note, 3(39), 61–68.

Hyrusov, E.V. (2014). Humanyzm ekolohycheskoho prava [Humanism of Environmental Law]. Ecological Law of Russia: a collection of materials of scientific and practical conferences 1995–2004. Moscow, 3, 311–316.

Kostiashkin, I.O. (2015). Pryvatni ta suspilni interesy v umovakh realizatsii sotsialnoi funktsii prava vlasnosti na zemliu v Ukraini [Private and public interests in terms of implementation of the social function of land ownership in Ukraine]. Legal support economic development and environmental security of society: materials Ukrainian scientific-practical conference (Vinnytsia, 14–15 May 2015). Vinnitsa: Donetsk National University, 237–240.

Radbrukh, H. (2004). Fylosofyia prava [Philosophy of law]. Moscow: The International relations, 712.

Tykhomyrov, Iu.A. (2001). Publychno-pravovoe rehulyrovanye: dynamyka sfer y metodov [Public law regulation: the dynamics of spheres and methods]. Journal of Russian Law. Moscow, 5, 4–6.

Yakovlev, V.F. (1999). O vzaymodeistvyy publychnoho y chastnoho prava [On the interaction of public and private law]. Public and private law: the problems of development and interaction, legislative expression and legal technology: materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference. Ekaterinburg, 5–12.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.