THE CONCEPT AND RECULIARITIES OF LEGAL REGIME OF LANDS OF THE NATIONAL ECOSYSTEM OF UKRAINEТ.М. Кондратюк

Анотація


Summary.The articleanalyses scientific and theoretical approaches to the concept legal regime of lands and legal regime of certain categories of lands which are parts of the structural elements of the national ecosystem. The author’s view of the concept of legal regime of lands ofecosystem of Ukraine has been given on their basis. The peculiarities of legal regime of lands have been highlighted.

Keywords:landsof ecological system, components of ecosystem, legal regime of lands, peculiarities of legal regime. 


Повний текст:

PDF

Посилання


References

Andreytsev V. I. Zemel'nepravo i zakonodavstvosuverennoyiUkrayiny: Aktual'niproblemypraktychnoyiteoriyi. – 2-he vyd. / V. I. Andreytsev. – K. : Znannya, 2005. – 446 s.

Basay R. M. Pravovyyrezhymtekhnohennozabrudnenykhzemel' :dys…. kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.06 «Zemel'nepravo; ahrarnepravo; ekolohichnepravo; pryrodoresursnepravo» / R. M. Basay – Ivano-Frankivs'k, 2013. – 222 s.

Hodovanyuk A. Y. Pravovyyrezhymzemel' pryrodno-zapovidnohofondu :dys… kand. yuryd. nauk: 12.00.06 / A. Y. Hodovanyuk. – Odesa, 2008. – 212 s.

Erofeev B. V. Osnovyzemel'nogoprava (teoreticheskievoprosy) / Erofeev B. V. — M. :Jurid. lit., 1971. — 328 s.

Zemel'nepravoUkrayiny :pidruchnyk. / M. V. Shul'ha, H. V. Anisimova, N.O. Bahay, A. P. Het'man, ta in. ; za red. M. V. Shul'hy // K. :Yurinkom Inter, 2004. – 368 s.

Kovtun O. M. Pravoviaspektyokhoronyterytoriy ta ob"yektivpryrodno-zapovidnohofondu :dys.. kand. yuryd. nauk : 12.00.06 / O. M. Kovtun – Natsional'nyypedahohichnyyuniversytetim. M. P. Drahomanova; nauk.ker. N. D. Kasilich – Kyyiv, 2008. – 233 s.

Krasnov N. I. Ponjatieiosobennostipravovogorezhimagosudarstvennogozemel'nogofondaiotdel'nyhkategorijzemel' / N. I. Krasnov // Obshhajateorijasovetskogozemel'nogoprava. – M. : Nauka, 1983. – S. 345-353.

Kulynych P. F. Pryntsyppriorytetusil's'kohospodars'kohovykorystannyazemel' vzemel'nomupraviUkrayiny / P. F. Kulynych // PravoUkrayiny. – 2004. –8. – S.45-49.

Lysyna N. L. Pravovyyrezhymzemel' poselen' :navchal.-prakt. posib. / N. L. Lysyna // M. :Dyelo, 2004 – 296 s.

Lunyachenko A. V. Pravovyyrezhymzemel' sil's'kohospodars'kohopryznachennya, yakinalezhat' hromadyanamnapravivlasnosti :avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk:spets. 12.00.06 / A. V. Lunyachenko. – K., 2002. – 16 s.

Miroshnichenko A. M. Naukovo-praktychnyykomentar do Zemel'nohokodeksuUkrayiny / A. M. Miroshnichenko, R. I. Marusenko // K: Al'tera. – 2013. – S. 544.

Paliy N. I. Pravoverehulyuvannyavykorystannya ta okhoronyzemel' rekreatsiynohopryznachennya :avtoref. dys. nazdobuttyanauk. stupenyakand. yuryd. nauk :spets. 12.00.06 / N. I. Paliy – Odesa, 2011. – 45 s.

Petlyuk Yu. S. Pravovyyrezhymzemel' ozdorovchohopryznachennya: dys…. kand. yuryd. nauk: 12.00.06 / Yu. S. Petlyuk – Kyyiv, 2009. – 195 s.

ProekolohichnumerezhuUkrayiny :ZakonUkrayinyvid 24 chervnya 2004 r. № 1864-IV // OfitsiynyyvisnykUkrayiny. – 2004. – № 29. – St. 53.

Semchyk V. I. Pravovyyrezhymzemel' sil's'kohospodars'kohopryznachennya / V. I. Semchyk // Zemel'nepravo :akadem. kurs; zared. V. I. Semchyka, P. F. Kulynycha. – K. :Vyd. dim «In Yure», 2001. – S. 260–292.

Sytnik T. M. Pravovyyrezhymzemel', zaynyatykhzelenymynasadzhennyamy u naselenykhpunktakh: dys…. kand. yuryd. nauk: 12.00.06 / T. M. Sytnik – Kyyiv, 2017. – S. 234


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.