«Водні біоресурси» як термін у природоресурсному законодавствіDOI: http://dx.doi.org/10.31548/law2019.03.010

Kateryna Hryshchenko

Анотація


У статті досліджено еволюцію термінів, що окреслювали та окреслюють фундамент рибного господарства та спеціальних товарних рибних господарств. Виявлено, що законодавець з метою позначення фундаменту використовував терміни «водні живі ресурси», «водні живі ресурси загальнодержавного значення», «рибні ресурси», «живі об’єкти рибного господарства», «туводні види водних живих ресурсів», «водні біоресурси». Використовуючи аналітичний метод, за допомогою порівняння термінів у хронологічному порядку виявлено несистемне їх використання у природоресурсному законодавстві України. Оперуючи формально-правовим методом виокремлено основну ознаку водних біоресурсів.

Ключові слова: рибне господарство, водні біоресурси, водні живі ресурси, рибні ресурси, спеціальне товарне рибне господарство, режим рибогосподарської експлуатації водного об’єкта


Повний текст:

PDF

Посилання


Yermolenko, V.M., Hafurova, O.V., Hrebenyuk, M.V. et al. (2010). Ahrarne pravo Ukrayiny [Agrarian Law of Ukraine]. Za zah. red. V.M., Yermolenka. Kyiv: Yurinkom Inter, 608.

Pro rybne hospodarstvo, promyslove rybalstvo ta okhoronu vodnykh bioresursiv [On Fisheries, Industrial Fisheries and the Protection of Water Bioresources] (2011): Zakon Ukrayiny 08.07.2011 № 3677-VI. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3677-17/ed20181004.

Instruktsiya pro poryadok zdiysnennya shtuchnoho rozvedennya, vyroshchuvannya ryby, inshykh vodnykh zhyvykh resursiv ta yikh vykorystannya v spetsialnykh tovarnykh rybnykh hospodarstvakh [Instruction on the procedure for the artificial breeding, growing of fish, other aquatic living resources and their use in special commodity fish farms] (2008): nakaz Derzhavnoho komitetu rybnoho hospodarstva Ukrayiny 15.01.2008 № 4. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0064-08.

Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha [About the protection of the environment] (1991): Zakon Ukrayiny 25.06.1991 № 1264-XII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.

Pro tvarynnyy svit [About the animal world] (2001): Zakon Ukrayiny 13.12.2001 № 2894-III. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14.

Pro rybu, inshi vodni zhyvi resursy ta kharchovu produktsiiu z nykh [About fish, other aquatic living resources and food products from them] (2003): Zakon Ukrayiny 06.02.2003 № 486-IV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/486-15.

Hryhoryeva, T.V. (2011). Pravovi zasady vykorystannya, okhorony ta vidtvorennya vodnykh zhyvykh resursiv [Legal principles of use, protection and reproduction of living aquatic resources]. Kharkiv: Pravo, 176.

Pro posylennya okhorony zapasiv tsinnykhvydiv ryb, morskykh ssavtsiv, vodnykh bezkhrebetnykh i vodnykh roslyn [On strengthening the protection of stocks of valuable species of fish, marine mammals, aquatic invertebrates and aquatic plants] (1992): postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny 11.06.1992 № 325. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/325-92-p/ed19920611.

Instruktsiya pro poryadok vydachi dozvoliv na spetsialne vykorystannya rybnykh resursiv [Instruction on the procedure for issuing permits for the special use of fish resources] (1993): nakaz Ministerstva okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha Ukrayiny 18.06.1993 № 51. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0078-93/ed19930618.

Instruktsiia pro poriadok ustanovlennia ta rozpodilu limitiv vykorystannia zhyvykh obiektiv rybnoho hospodarstva zahalnoderzhavnoho znachennia i vydachu dozvoliv na yikh spetsialne vykorystannia [Instruction on the procedure for the establishment and distribution of limits for the use of living fish objects of national importance and the issuance of permits for their special use] (1995): nakaz Ministerstva okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha ta yadernoi bezpeky Ukrainy ta Ministerstva rybnoho hospodarstva Ukrainy 06.06.1995 № 53/69. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/z0314-95/ed20101004?lang=uk.

Tymchasovyy poryadok vedennya rybnoho hospodarstva i zdiysnennya rybalstva [Temporary order of fishing and fishing] (1996): postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny 28.09.1996 № 1192. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-96-p.

Poryadok zdiysnennya lyubytelskoho i sportyvnoho rybalstva [The order of amateur and sport fishing] (1998): postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny 18.07.1998 № 1192. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1126-98-p.

Pravyla lyubytelskoho i sportyvnoho rybalstva [Rules of amateur and sport fishing] (1999): nakaz Derzhavnoho komitetu rybnoho hospodarstva Ukrayiny 15.02.1999 № 19. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0269-99.

Instruktsiya pro poryadok zdiysnennya shtuchnoho rozvedennya, vyroshchuvannya vodnykh zhyvykh resursiv ta yikh vykorystannya [Instruction on the procedure for artificial breeding, growing of aquatic living resources and their use] (1998): nakaz Derzhavnoho komitetu rybnoho hospodarstva Ukrayiny 28.10.1998 № 154. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0357-99.

Pro zatverdzhennya limitiv vykorystannya vodnykh zhyvykh resursiv zahalnoderzhavnoho znachennya u 2004 [On approval of limits for the use of aquatic living resources of national importance in 2004] (2003): nakaz Ministerstva ekolohiyi ta pryrodnykh resursiv Ukrayiny 19.12.2003 № 170. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1267-03.

Polozhennya pro Derzhavnyy komitet rybnoho hospodarstva Ukrayiny [Provisions on the State Committee for Fisheries of Ukraine] (2007): postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny 24.01.2007 № 42. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/42-2007-p.

Kontseptsiya Derzhavnoyi tsilovoyi ekonomichnoyi prohramy rozvytku rybnoho hospodarstvana 2012–2016 [Concept of the State Target Economic Program for Fisheries Development for 2012–2016] (2011): rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny 05.10.2011 № 1003-r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1003-2011-r.

Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeyskym Soyuzom, Yevropeyskym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony [On ratification of the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand] (2014): Zakon Ukrayiny 16.09.2014 № 1678-VII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Velyka ukrayinska yurydychna entsyklopediya [The Great Ukrainian Law Encyclopedia] (2016). Kharkiv: Pravo, 14: 776.

Taksy dlia obchyslennia rozmiru vidshkoduvannia shkody, zapodiianoi v naslidok nezakonnoho dobuvannia (zbyrannia) abo znyshchennia hromadianamy Ukrainy, inozemtsiamy ta osobamy bez hromadianstva tsinnykh vydiv vodnykh bioresursiv u rybohospodarskykh vodnykh ob’iektakh Ukrainy [Taxes for the calculation of the amount of compensation for damage caused as a result of the illegal extraction (collection) or destruction by the citizens of Ukraine, foreigners and stateless persons of valuable species of water bioresources in fish-water water objects of Ukraine] (2011): postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy 21.11.2011 № 1209. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1209-2011-p.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.