Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК

ISSN 2415-7694 (Online), ISSN 2222-8594 (Print)

Тематика: висвітлення результатів наукових досліджень з питань механізації та енергетичних ресурсів АПК.

Рік заснування: 2010

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність: 6 разів на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 17147 – 5917 P від 28.09.2010 р.

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ № 747 від 13.07.2015 р.

Спеціальність ДАК: Технічні науки

Мова видання: Українська, російська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

   eLIBRARY.ru   Ulrichsweb

  Google Scholar      SIS

logoMIAR          BASE - Bielefeld Academich Search EngineBASE

      ResearchBib ResearchBib                  USJ

    AGRIS               IC

Головною метою збірника є сприяння розвитку техніки та енергетики в АПК. Основним його призначенням є публікація статтей проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень із статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для сільського господарства і раніше не публікувались.

 


Зображення домашньої сторінки журналу