№ 185 (2013)

Частина 1 (англ)

Зміст

Статті

V.A. Dubrovin, V.М. Teslyuk
S.F. , Pylypaka, G.A. , Golub, M.I. Ikalchyk
I.A. Shevchenko
V.S. Loveykin, V.V. Melnichenko
V.A. Maslyuk, R.V. Yakovenko, M.I. Denisenko
V.P. Vasiliv, N.O. Yemelyanov, R.M. Mucoyid, O.V. Chumakov, L.O. Besmertna, Yu.I. Boyko
Yu.P. Rogach, V.L. Luschenkov, S.V. Golovin, O.V. Voynalovych
A.S. Limont
V.G. Opalko
O.A. Beshun
M.I. Denisenko
O.A. Beshun
V.Z. Dokunihin, M.M. Kovtun, Ya.O. Ludchenko
V.I. Smagliy
E.V. Aliyev, O.S. Tislichenko
Yu.M. Labatyuk
M.I. Denisenko, K.O. Sidorenko
V.S. , Loveykin, Yu.O. Romasevych, V.A. Goldun
M.Yu. Pavlenko
I.V. Feofilov
R.F. Ovchar
O.P. Derkach, M.V. Shvorak
V.I. Rublyov
V.O. , Lazorenko
V.I. Rublyov
O.P. Derkach, N.A. Gorvat
V.I. Rublyov, O.S. Devyatko
V.S. Loveykin, Yu.V. Chovnyuk, O.Yu. Kostina
V.S. , Loveykin, Yu.O. Romasevych, P.V. Lymar
V.S. Loveykin, A.V. Gudova
V.N. Bolshakov, I.L. Rogovskiy
R.M. Chuyenko
O.A. Marus
O.V. Sushko
O.O. Brovarets
G.A. Golub, O.V. Dubrovina, V.V. Chuba, M.Yu Pavlenko
V.V. Shutyuk, S.M. Vasilenko, O.S. Bessarab, V.P. Vasyliv
V.S. , Loveykin, V.V. Melnichenko
V.S. Loveykin, Yu.V. Chovnyuk, N.V. Matuhno
I.Ya. Stadnyk, M.R. Konevych, V.P. Vasyliv
V.V. Teslyuk
S.Ye. Potapova
S.G. Fryshev, M.V. Syenchev
S.Ye. Tarasenko, V.M. Polishchuk, O.V. Dubrovina
A.P. Pylypenko, V.B. Berezin, O.O. Ivchenko
S.P. Pozhidayev
V.M. Zubco, O.V. Dubrovina
S.V. Dragnyev