№ 185 (2013)

Частина 2 (англ)

Зміст

Статті

V.A. Dubrovin, G.A. Golub, N.A. Dubchak, V.V. Teslyuk
D.M. Burdeyny, S.V. Kropyvko
D.G. Voytyuk, Yu.V. Chovnyuk, Yu.O. Gumenyuk, O.P. Gutsol
V.S. Loveykin, V.V. Melnychenko
V.S. Loveykin, Yu.O. Romasevych
V.S. Loveykin, Yu.V. Chovnyuk
M.Yu. Pavlenko
V.V. Chuba
O.S. Bessarab, V.V. Shutyuk, V.I. Boyko, V.P. Vasyliv
B.N. Ugolev, G.A. Gorbacheva, S.Yu. Belkovskiy
M.O. Biletskiy, Z.S. Sirko
О.I. Bryn
Antoine Cousin, Peirre-Yves Leroux, Alexander Salenikovich
O.O. Ferents, R.Ja. Kondrat
V.M. Maksimiv, O.B. Ferents, Z.P. Kopinets, O.O. Ferents
O.Ju. Gorbachev
M.M. Kopansky, O.O. Shepeljuk
V.S. Коval, Т.V. Коval
V.S. Koval, S.M. Mazurchuk
R.O. Kozak
L.L. Leontyev
P.V. Lyutiy
N.V. Marchenko
G.Ye. Оrtynska
O.O. , Pinchevska, V.M. Golovach, N.V. Buyskikh
O.O. Pinchevska, R.M. Korobko
S.Z. Sagal
Z.S. Sirko
R.М. Коrobko, Z.S. Sirko
Ya.I. Sokolovskyy, I.B. Boretska, P.I. Rozhak
Ya. Sokolovskyy, I. Kapran, І. Kroshny
Ya.I. Sokolovskyy, O.L. Storozhuk
A.K. Spirochkin
V. Varivodin
N.Ye. Kosychenko, N.Ye. Varyvoldyna, N.Yu. Nedelyna
L.A. Yaremchuk
P.V. Biley, І.А. Sokolovskiy
P.V. Biley, І.S. Vintoniv, P.P. Biley
O.S. Malakhova, Y.P. Lakyda
S.V. Gayda
B.Ja. Kshivetsky
S.M. Kulman, L.M. Bojko
L.М. Boyko
M. Tepnadze, L. Mirotadze, D. Litkin
V.M. Polishchuk, M.M. Lobodko, O.V. Dubrovina
G.A. Golub, O.V. Dubrovina
Ye.S. Sharapov, A.S. Toropov, V.Y. Chernov
A.S. Lukanin, S.G. Zrazhva
N. Brdarov
S.M. Kulman
N.A. Dubchak, V.V. , Teslyuk, V.B. Onyshchenko
O.O. , Brovarets
M.M. Mushtruk, Yu.G. Sukhenko, V.Yu. Sukhenko
A.V. Novitsky, Z.V. Ruzhylo
R.F. Ovchar
I.L. , Rogovskii, O.V. Dubrovina
S.Ye. Potapova
V.N. Bolshakov, I.L. Rogovskii
V.S. Khmelovskyy