№ 185 (2013)

Частина 3 (англ)

Зміст

Статті

G.A. Golub
V.A. Dubrovin, A.V. Voynalovych, S.V. Dragnyev
D.G. Voytyuk, V.L. , Aniskevych, V.V. Teslyuk
V.S. , Loveykin
S.G. Fryshev, S.I. Kozupytsya
V.D. Voytyuk
D.G. Voytyuk, Yu.V. Chovnyuk, Yu.O. Gumenyuk, O.P. Gutsol
M.Y. Pavlenko, G.A. Golub
E.G. , Aftandilyants, O.V. Zazymko, K.G. Lopatko
V.M. Bulgakov
O.T. Lavrynenko
V.S. Loveykin, M.G. Dikteruk, Yu.V. Chovnyuk
A.V. Voynalovych, M.P. Barsukov
V.S. , Loveykin, Yu.O. Romasevych
O.F. Govorov
S.D. Lehman, M.V. Panfilova
V.Z. Dokunihin, S.I. Kozupytsya, O. , Fedyayeva, Y.O. Ludchenko
S.P. Pozhidayev
V.M. Polishchuk, M.M. Lobodko, O.V. Sydorchuk, O.V. Polishchuk
S.P. Pozhydayev
S.P. Pozhydayev
S.G. Fryshev
O.V. , Shebanin, V.S. Hmelovskiy, K.D. Veselovskiy
V.Z. Dokunihin
R.F. Ovchar
V.P. Kurka
I.P. , Troyanovska, S.P. Pozhydayev
S.P. Pozhidayev
I.Ya. Stadnyk, M.P. Konevych, V.Р. Vasyliv
I.O. Kolosok
M.M. Mushtruk, Yu.G. Sukhenko, V.Yu. Sukhenko
M.S. Shvedyk
G.A. , Golub, V.V. Chuba
O.I. Yeremenko
V.D. Grechkosiy
V.S. , Loveykin, V.M. Rybalko, A.V. Gudova
V.S. Loveykin, V.M. Rybalko, O.Yu. Tkachenko
S.Ye. Tarasenko
V.M. Zubco
V.N. Bolshakov, I.L. Rogovsky
Z.V. Ruzhylo, A.V. Novitsky, А.Ye. Kramar, A.Yu. Brinzak, O.A. Novitsky