№ 212-2 (2015)

Частина 2 (англ.)

Зміст

Статті

I.I. Revenko, M.M. Chos, O.O. Zabolotko
G.A. Golub
A.I. Fenenko, V.V. Tkach, S.V. Tkachuk
G.A. Golub, S.M. Kuharets
V.V. Shatsky, D.O. Milko
V.V. Bratishko
V.V. Radchuk
E.B. Aliyev, O.M. Patsula, V.L. Kutischev
O.M. Achkevych, G.A. Golub
V.I. Banga, V.T. Dmitrov, Yu.V. Banga
R.V. Horodnyak
S.Ye. Potapova
N.V. Shejko, M.O. Pylypenko
O.O. Zabolotko, V.M. Sorokin
V.I. Kostenko, O.O. Zabolotko, V.S. Hmelovskyy
M.I. Denisenko, A.S. Opalchuk
I.V. Nezdvetska
G.A. Golub, O.M. Achkevych
V.V. Adamchuk, I.V. Dmytriv, V.T. Dmytriv
V.M. Syrotyuk, S.M. Baranovych
M.I. Magats
O.V. Medvedsky
V.T. Dmytriv
Yu.O. Linnik
V.T. Dmytriv, Yu.M. Lavrik
V.Yu. Dudin, M.M. Naumenko, S.I. Pavlenko
V.Yu. Dudin, V.I. Pavlenko, D.F. Kolha, M.V. Kolonchuk
O.O. Zabolotko, V.M. Demchenko
V.I. Achkevych, O.M. Achkevych
V.M. Yaropud, E.B. Aliyev
O.Y. Honsyor, G.M. Dmitrov Dmitrov
G.A. Golub, S.M. Kuharets
G.A. Golub, V.S. Hmelovskyy, M.I. Ikalchyk
G.A. Golub, V.S. Hmelovskyy
N.I. Boltyanska
M.I. Ikalchyk
R.L. Shvets, G.A. Golub
V.S. Hmelovskyy, O.V. Hmelovskyy, R.L. Shvets
S.I. Pavlenko
G.A. Golub, S.M. Kuharets
I.I. Revenko, R.G. Vasilenko
V.I. Rebenko
V.S. Hmelovskyy, K.D. Veselivskyy
S.M. Heruk, O.M. Sukmanyuk
E.B. Aliyev
E.B. Aliyev, S.I. Pavlenko
V.B. Zora
S.M. Kuharets, V.G. Spiridonov