№ 241 (2016)

(англ)

Зміст

Статті

V. A. Maslyuk, R. V. Yakovenko, V. D. Voytyuk, M. I. Denysenko
V. V. Teslyuk, V. M. Baranovsky, V. S. Spichak
O. V. Voinalovych, T. О. Bilko
O. A. Djomin, I. O. Kolosok
O. O. Snizhko
S. V. Usenko
V. S. Loveykin, K. I. Pochka
L. V. Aniskevych, V. M. Starodubtsev
O. A. Djomin, I. O. Kolosok
O. A. Gnatyuk, T. O. Bilko, O. O. Pokutniy
Borak Konstantin
V. A. Basarab
V. V. Teslyuk, V. V. Teslyuk, V. M. Baranovsky
S. I. Kozupytsya
S. V. Smolinskyy, S. S. Levchuk, S. O. Maranda
V. M. Komkov, V. I. Rebenko
S. G. Fryshev
S. F. Pylypaka, M. B. Klendiy
O. V. Nadtochiy, L. L. Titova
A. V. Voytik, V. V. Kravchenko, O. S. Pushka
L. L. Titova, O. V. Nadtochiy
A. I. Boyko, P. S. Popyk, O. O. Banniy
L. A. Savchenko
O. M. Pogorilets, M. S. Volyanskiy
S. F. Pylypaka, M. M. Mukvich
O. V. Voinalovych, O. A. Gnatyuk
D. I. Boyko
V. V. Dranus
O. V. Nanka
L. S. Chervinsky, L. O. Storozhuk, O. I. Romanenko, Ya. M. Lutsak
R. M. Chuyenko, S. S. Makarevich, V. V. Gavrylyuk
S. G. Fryshev
G. V. Shkarivskiy
V. M. Yaropud
O. O. Davydenko
L. V. Aniskevych, Yu. O. Rosamaha
M. F. Kovaljov
A. P. Pylypenko, M. G. Chausov
S. Ye. Potapova
S. G. Fryshev
R. G. Shkarivskiy, G. V. Shkarivskiy
O. O. Nalobyna
M. F. Kalivoshko
Yu. V. Kosovets
R. A. Kalinichenko
A. V. Nоvitskiy
L. І. Marinina
L. L. Titova, I. L. Rogovskii
G. A. Golub, O. A. Marus
N. V. Matuhno, V. I. Nedovyesov
Andriy Zapryvoda
O. A. Marus, G. A. Golub