№ 11(2) (2020)

DOI: http://dx.doi.org/10.31548/machenergy2020.02

Зміст

Статті

V. S. Loveikin, Yu. O. Romasevich, O. O. Spodoba, A. V. Loveikin, S. A. Shvorov
PDF
5-13
Ye. G. Aftandiliants
15-20
V. M. Polishchuk, S. A. Shvorov, D. A. Derevianko, T. S. Davydenko
PDF
21-27
M. O. Vаsylenko, D. O. Buslаiev
PDF
29-33
K. V. Borak
PDF
35-40
D. I. Martyniuk
41-48
T. A. Kresan
PDF
49-57
O. M. Zagursky
59-66
I. О. Kolosok, M. M. Zelenski
PDF
67-72
О. M. Zagursky, A. P. Andriyevsky, B. S. Marchenko
73-79
L. E. Piskunova, T. O. Zubok, M. O. Shkapa
81-86
V. V. Didur, A. B. Chebanov, S. M. Hrushetskyi, Y. A. Petrychenko
PDF
87-94
V. T. Nadykto, M. A. Tikhovod
PDF
95-105
V. N. Zubko
PDF
107-113
A. V. Novytskyi, O. O. Bannyi
PDF
115-124
A. N. Lezhenkin, B. V. Boltianskyi
PDF
125-129
D. A. Derevianko
PDF
131-136
V. V. Radchuk, S. Ye. Potapova
PDF
137-143
O. O. Bogomolov
PDF
145-150
L. L. Titova
151-156
M. V. Braginets, V. T. Dmutriv, V. S. Khmelovskyi, O. V. Bogomolov, O. O. Bogomolov
PDF
157-164
V. V. Kozirsky, O. D. Podoltsev, M. I. Tregub
PDF
165-170
D. P. Kozhan
PDF
171-177
L. V. Bal-Prylypko, S. G. Danylenko, O. I. Potemskaia, O. V. Naumenko, T. A. Kryzhska
PDF
179-186
I. L. Rogovskii
PDF
187-196