Том 11, № 2 (2020)

ANIMAL SCIENCE AND FOOD TECHNOLOGY

Зміст

Статті

V. D. Brovarskiy, A. T. Turdaliev, G. I. Mirzakhmedova
5-15
L. M. Danets, I. V. Tkachova, V. P. Shablia
16-27
А. А. Klimkovetskyi, D. K. Nosevych, I. P. Chumachenko
28-37
V. O. Kovalenko, D. Yu. Sharylo, C. O. Kaistro
38-47
V. M. Kondratiuk
48-55
M. I. Sakhatsky, Yu. V. Osadcha, V. O. Kuchmistov
56-64
M. V. Seba, M. I. Yagofarov, D. K. Nosevich, V. G. Kaplunenko
65-72
А. Trubnikova, О. Chabanova, S. Bondar, Т. Sharakhmatova, Т. Nedobijchuk
73-82