Том 10, № 1 (2019)

ANIMAL SCIENCE AND FOOD TECHNOLOGY

DOI: http://dx.doi.org/10.31548/animal2019.01

Зміст

Статті

I. S. Kononenko, R. V. Kononenko
PDF
5-10
N. A. Miedviedieva, V. Yu. Sukhenko, N. M. Slobodyanyuk
11-20
Y. Oliinychenko, V. Vovk, T. Buslik, M. Ilchenko, V. Balatsky
PDF
21-26
O. Pylypchuk
PDF
27-33
M. V. Seba, M. O. Khomenko, V. P. Novitsky, A. V. Bublyk, M. I. Yagafarov
PDF
34-39
N. M. Slobodianiuk, A. A. Menchynska, T. A. Manoli, Ya. O. Barysheva
PDF
40-46
T. V. Shevchuk, M. G. Povoznikov
47-60
A. M. Ugnivenko, G. P. Bondarenko, D. K. Nosevych, S. Yu. Demchuk
61-66