Науковий вісник НУБіП України. Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

ISSN 2415-7546 (Online), ISSN 2222-8608 (Print)

Тематика: Висвітлення наукових досліджень з ветеринарної медицини, якості та безпечності продукції тваринництва.

Рік заснування: 2010

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність: Не менше 2 разів на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 17089-5859Р від 28.09.2010 p.

Фахова реєстрація у МОН України:  Наказ № 528 від 12.05.2015 р.

Спеціальність ДАК: Ветеринарні науки

Мова видання: Українська, російська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

          eLIBRARY.ru Ulrichsweb

          Google Scholar    SIS

 

          logoMIAR        BASE - Bielefeld Academich Search EngineBASE

                     UJS                    EBSCO

                                                             IC  


Зображення домашньої сторінки журналу