ТОКСКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА МʼЯСА КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ «БАЙТРЛ 10 %»N. V. Liniichuk, O. M. Yakubchak

Анотація


статті наведено результати токсико-біологічної оцінки мʼяса (мʼязи стегна, грудні мʼязи, мʼязи гомілки) курчат-бройлерів експрес-методом з використанням інфузорії Tetraсhimena pyriformis за застосування препарату «Байтрил 10 %». Птиці дослідної групи вказаний препарат застосовували шляхом перорального введення із розрахунку 0,1 мл/кг маси тіла впродовж 5 діб. Курчат-бройлерів контрольної і дослідної груп піддавали декапітації на 6, 12 та 14 добу після останнього введення препарату. Для токсикоз-біологічної оцінки використовували мʼязи з найбільш високим вмістом залишкової кількості енрофлоксацину. Критерієм токсичності в біотестуванні на інфузоріях є ймовірне зниження кількості клітин у культурі за 24 години. Встановлено, що м'ясо курчат-бройлерів у разі застосування ветеринарного препарату вже на 6 добу після останнього випоювання не  токсичне для інфузорії Tetraсhimena pyriformis. Показник відносної біологічної цінності грудних мʼязів, мязів стегна і гомілки близький за значенням та має тенденцію до збільшення відносної біологічної цінності мʼязів дослідної групи вже на 14 добу після останнього застосування ветеринарного препарату. Ключові слова: токсичність, біологічна оцінка, енрофлоксацин, фторхінолони, тетрахімена піріформіс

Повний текст:

PDF

Посилання


Palyshnyuk, K. Yu., Tkachuk, S. A. (2016).Toksyko-biolohichna otsinka

mʼiasa kurchat-broileriv ekspres-metodom z vykorystannia infuzorii Tetrachymena

Pyriformis za zastosuvannia preparatu Danoksan-50

[ToxicandbiologicalevaluationofbroilermeatbyexpressmethodbyusingciliatesTetrahim

enyPiriformisthatapplyDanoksan-50].Problemy zooinzhenerii ta veterynarnoi

medytsyny : Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoi derzhavnoi zooveterynarnoi

akademii. Kharkiv, RVV KhDZVA, 33, 2, 167–170.

Determination of enrofloxacin in milk by direct bioautography detection

(2011). Planar Chromatography in Practice. Camag bibliography service planar

chromatography (CBS 106). March. Available at:http://www.unigiessen.de/fbz/fb09/institute/ernaehrungswissenschaft/prof/lmw/pdfs/CBS106_E.pdf.

Dolhov, V. A., Lavyna, S. A., Arno, T. S.,Semenova, E. A., Kozak, S. S.,

Serehyn, Y. H., Mykhaleva, L. P. (2014). Primenenie infuzoriy Terakhimena piriformis

dlya otsenki kachestva i bezopasnosti produktov ptitsevodstva [Application of

infusorians Terahimena pyriformis for assessing the quality and safety of poultry

products]. Ptitsa i ptitseprodukty, 2014, 6, 50−52.

Dolhov, V. A., Lavyna, S. A., Arno, T. S., Semenova, E. A., Nykytchenko,

V. E., Serehyn, Y. H. (2013). Biologicheskaya otsenka meda [Biological evaluation of

honey]. Vestnik RUDN. Ser.: Agronomiya i zhivotnovodstvo, 1, 61–66.

Yevropeiska konventsiia pro zakhyst khrebetnykh tvaryn, yakykh

vykorystovuiut dlia eksperymentalnykh ta naukovykh tsilei [European Convention for

the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Scientific Purposes]

(1986). Available at:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_137.

Lemesh, V. M., Pakhomov, P. I., Yanchenko, A. Ye., Titova, L. G.,

Anisimova N. N. (1997). Metodicheskie ukazaniya po toksiko-biologicheskoy otsenke

myasa, myasnykh produktov i moloka s ispolzovaniem infuzorii Tetrakhimeny

periformis (ekspress-metod) [Methodical instructions for toxic biological evaluation of

meat, meat products and milk using infusoria Tetrachimenes periformis (express

method)].Guidelines. Vitebsk: Vitebskaya gos.akad.vet.med. and Belorusskaya

nauch.-issled. inst. eksper. veterinarii.

Olifirenko, V. V., Rachkovskyi, A. V., Kozychar, M. V. (2013).

Vykorystannia biotestiv na infuzoriiakh Tetrahymena pyriformis dlia ekolohotoksykolohichnoi otsinky vodnykh ob’iektiv[Use of bioteas in infecorates Tetrahymena

pyriformis for environmental and toxicological assessment of water bodies].Tavriiskyi

naukovyi visnyk, 84, 262–264.

Liniichuk, N. V., Yakubchak, O. M., Halka, I. V. (2017). Osoblyvosti

nakopychennia enrofloksatsynu v orhanizmi kurchat-broileriv [Асcumulation specifies

of enrofloxacin in organism of broiler chickens]Naukovyi visnyk Natsionalnoho

universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Ser. : Veterynarna

medytsyna, yakist i bezpeka produktsii tvarynnytstva, 273, 115–122.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.