Морфологічний склад, кислотно-лужна рівновага та білковий спектр крові великої рогатої худоби різного віку зарубіжної селекціїDOI: http://dx.doi.org/10.31548/ujvs2019.03.012

M Zakharenko, V. Oliynyk, V. Polyakovsky

Анотація


Встановлено, що показники клінічного стану  у новонароджених телят та у тварин 3 та 6- місячного віку, а саме частота пульсу вище порівняно з телицями у віці 12 місяців і сухостійними коровами за оптимальної температури тіла та морфологічних показників крові. У новонароджених телят виявлено стан субкомпенсованого  респіраторного ацидозу на відміну від телят 3-місячного віку, а для тварини 6 та 12-місячного віку – субкомпенсованого метаболічного ацидозу, який характеризувався меншою концентрацією в крові гідрокарбонатів, низьким значенням  парціального тиску СО2, вмісту загальної вуглекислоти та від’ємним показником зсуву буферних основ. В крові новонароджених телят порівняно з іншими групами тварин вище рівень глюкози, в плазмі крові кальцію і активність лужної фосфатази, а загального білка, ліпідів і сечовини нижче, тоді як активність аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази і рівень неорганічного фосфору не змінювались. В плазмі крові телят і телиць різного віку виявлено білки, молекулярна маса яких змінюється від 35 до 900 кДа, а основними є альбуміни (24,5-40,7 %) і преальбуміни (3,4-4,6 %), імуноглобуліни AiG (11,5-30,5 %), трансферини (10,2-15,3 %), фібриноген (2,4-3,2 %), β-ліпопротеїни і IgM (1,1-1,8 %) та церулоплазмін (1,2-1,9 %). В плазмі крові новонароджених телят рівень імуноглобулінів AiG нижчий у 2,2 рази, вміст гаптоглобіну – на 37 %, плазміну – на 41 %, але рівень церулоплазміну і трансферинів з молекулярною масою 78 і 72 кДа вищий на 34 %, а 75 кДа – нищий, тоді як концентрація інших білків не відрізнялась від тварин 3-місячного віку. У телиць 12- місячного віку фракційний склад білків плазми крові відрізнявся вищим вмістом альбумінів і нижчим преальбумінів, рівень яких був також нижчим і у корів в сухостійний період.

Ключові слова: телята, телиці, корови, кров, білки

 


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Barabash, V. I., Petrenko, V. I., Loza, A. A. ed.(1999). Zdatnist holshtynskoi khudoby do adaptatsii v umovakh Prydniprovia. [Ability of Holstein cattle to adapt in the conditions of Prydniprovia]. Naukovyi visnyk Lvivskoi derzhavnoi akademii veterynarnoi medytsyny im. S. Z. Hzhytskoho. [Scientific herald of the Lviv State Academy of Veterinary Medicine. SZ Gzhytsky]. part 2, 152-155.[in Russian].

Chumachenko, V. E, Vыsotskyi, A. M, Serdiuk, N. A, Chumachenko, V. V. (1990). Opredelenye estestvennoi rezystentnosty y obmena veshchestv u selskokhoziaistvennыkh zhyvotnыkh. [Determination of natural resistance and metabolism in farm animals.]. Kyiv: Urozhai. Р.[in Russian].

Eremenko, V. Y., Popova, E. L., Stuzhnaia, T. A. (2014). Belkovыi spektr krovy u korov s raznoi molochnoi produktyvnostiu. [Cold Protein spectrum of blood in cows with different milk production]. Vestnyk Kurskoi hosudarstvennoi selkhozakademyy. [Bulletin of the Kursk State Agricultural Academy]. № 7. 69-70. [in Russian].

Espejo, L. A., Endres, M. I., Salfer, I. A. (2006). Poshyrenist kulhavosti u vysokoproduktyvnykh holshtynskykh koriv, rozmishchenykh u naisvizhishii sarai v Minnesoti [Prevalence of lameness in high - producing Holstein cows housed in freest all barn in Minnesota]. Journal Dairy Science. 247 № 89 (8). 3052-3058. [in Еnglish].

https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(06)72579-6

Havryliuk, O. O. (2017). Vplyv mikroklimatu korivnyka pry riznykh sposobakh utrymannia na yakist moloka koriv. [Influence of the microclimate of the cow's milk in different ways of maintaining the quality of milk of cows]. Visnyk Sumskoho NAU. [Visnyk of Sumy NAU].(31). 48-50. [in Ukraine].

Kamиshnykov, V. S. (2000). Spravochnyk po klynyko-byokhymycheskoi laboratornoi dyahnostyke. [Handbook of clinical and biochemical laboratory diagnostics.]. Mynsk: Belarus, 463.[in Russian].

Kandyba, V. M, Ibatullin, I. I, Kostenko, V. I. (2012). Teoriia i praktyka normovanoi hodivli VRKh. [Theory and practice of normalized feeding of cattle]. Zhytomyr: PP «Ruta» 860[in Ukraine].

Kokunin, V. A. (1975). Statystychna obrobka danykh z nevelykoiu kilkistiu vyprobuvan. Ukrainskyi biokhimichnyi zhurnal. [Statistical data processing with a small number of trials. Ukrainian biochemical journal]. 776-790.[in Еnglish].

Korol, A. P. (2005). Povedinka koriv v umovakh bezpryviazno-boksovoho utrymannia. [Behavior of cows in conditions of seamless-box content]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. [The Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy].139-142. [in Ukraine].

Kostenko, V. I,. Banias, Yu. Yu. (2011). Vplyv komfortu utrymannia koriv na riven yikh molochnoi produktyvnosti. [Influence of comfort of maintenance of cows on level of their milk productivity]. Problemy zooinzhenerii ta veterynarnoi medytsyny. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoi DZVA. [Problems of zoinengineering and veterinary medicine. Collection of scientific works of Kharkiv DZVA]. 567-571. [in Ukraine].

Laemmly, U. K. (1970). Rozshcheplennia strukturnykh bilkiv pry zbirtsi akuratnoho bakteriofahaT4. Pryroda. [Cleavage of structural proteins during the assembly of the neat of bacteriophage T4. Nature].680-685.[in Еnglish].

https://doi.org/10.1038/227680a0

Levchenko, V. I., Vlizlo, V. V., Kondrakhin, I. P. ed. (2017). Klinichna diahnostyka khvorob tvaryn. [Clinical diagnostics of animal diseases.]. Bila Tserkva. 544.[in Ukraine].

Shandrenko, S. G., Golovin, A. S., Dimitrenko, M. P., Yurchenko, A. I. (2003). Kompiuterna reiestratsiia ta analiz TLC. Zhurnal khromatohrafii suspilstva.[The computer registration and analysis of TLC. Journal of chromatography of the society]. 22-30.[in Еnglish].

Shkurlo, T. P. (2017). Povedinka vysokoproduktyvnykh koriv uzymku za bezpryviazno-boksovoho utrymannia. [Behavior of high-yielding cows in winter for unbounded-box content]. Visnyk ahrarnoi nauky. [Bulletin of Agrarian Science]. 37-40. [in Ukraine].

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201708-06

Tiupina, N. V. (2013). Porivnialna otsinka pryrodnoi rezystentnosti teliat otrymanykh vid koriv holshtynskoi porody za riznykh tekhnolohii yikh vykorystannia ta umov utrymannia. [Comparative estimation of natural resistance of calves obtained from Holstein breed cows for different technologies of their use and conditions of retention]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny i biotekhnolohii im. S.Z. Hzhytskoho. [Scientific herald of the Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology. SZ Gzhytsky]. Vol.15 №3 (57), 427-431. [in Ukraine].

Tomin, Ye. F., Zakharenko, M. O. (2011). Povedinka ta kyslotno-luzhnyi stan krovi vysokoproduktyvnykh laktuiuchykh koriv zarubizhnoi selektsii za dii vysokykh temperatur povitria. [Behavior and acid-alkaline state of blood of high-yielding lactating cows of foreign selection for the effects of high air temperatures]. Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy. [Scientific herald of NUBiP of Ukraine]. 184-189. [in Ukraine].

Varpikhovskyi, R. L. (2017). Povedinkovi reaktsii neteliv za bezpryviazno-boksovoho utrymannia u modulno-hrupovii klittsi. [Behavioral reactions of non-cells for unbounded-box retention in a modular-group cell]. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii. Naukovyi visnyk Vinnytskoho VNAU. [Agricultural science and food technologies. Scientific Herald of Vinnytsia State University].1 (95).113-120. [in Ukraine].

Vlizlo, V. V., Fedorchuk, R. S., Ratych, I. B. (Vlizlo V. V., 2012).. Laboratorni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterynarnii medytsyni: Dovidnyk. [Laboratory methods of research in biology, livestock and veterinary medicine: Directory.]. Lviv: SPOLOM, 764.[in Ukraine].

Volhyn, V. Y., Romanenko, L. V., Fёdorova, Z. L. (2010). Sovershenstvovanye byokhymycheskykh sposobov kontrolia polnotsennosty kormlenyia vusokoproduktyvnukh korov. [Improving biochemical methods to control the usefulness of feeding highly productive cows.]. Zootekhnyia, 2,10-11. [in Russian].

Zakharenko, M. O. (2017). Fraktsiinyi sklad bilkiv plazmy krovi laktuiuchykh koriv. [The fractional composition of blood plasma proteins of lactating cows]. Naukovi dopovidi NUBiP Ukrainy. [Scientific reports of NUBiP of Ukraine.]. № 5 (69). [in Ukraine].

Zubets, M. V., Tokarev, N. F., Vynnychuk, D. T. (1996). Etolohyia krupnoho rohatoho skota. [Ethology of cattle]. Kyiv: Ahrarna nauka, 213.[in Ukraine].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.