Dynamics of serum protein content and productivity of chickens with different tonus of the autonomic nervous systemV. O. Trokoz, A. A. Studenok, E. O. Shnurenko, V. I. Karpovskyiy

Анотація


The main role in maintaining the functioning of the body, its growth and development belongs to protein. It is involved in the formation of the muscular skeleton and is part of enzymes, neurotransmitters, hormones. The effect of the autonomic nervous system (ANS) on total protein metabolism has not been sufficiently studied. It is known that ANS is a structure that is responsible for homeostasis and stability of the whole organism. It participatesinin the regulating the heart, endocrine and external secretion glands, gastrointestinal tract, excretory organs and more.

In our studies, it was found that in chickens of Cobb 500 cross in different tones of ANS during the growing period from the 35th to the 60th day, different contents of total protein, albumin, globulin were observed and different body weights were recorded. Vagotonic chickens showed the lowest protein metabolism at the age of 35 and 45 days (P ˂ 0.05-0.001) compared with sympathicotonics and normotonics, which tended to increase between 35 and 60 days of rearing compared to other groups of birds, where the studied protein fractions on the contrary decreased.

Correlations between total protein, albumin, and bird body weight had a high linear relationship in all groups of chickens (P ˂ 0.05; P ˂ 0.001) and a negative relationship between the 45th and 60th days of rearing in sympathicotonics and normotonics. In birds with a predominance of parasympathetic ANS tone, this correlation maintained its direction with high reliability (P ˂ 0.05) between body weight and body protein on the 60th day of rearing.

Key words: sympathicotonia, vagotonia, normotonia, protein metabolism, albumin, globulin.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Abboud, F. M., & Singh, M. V. (2017). Autonomic regulation of the immune system in cardiovascular diseases. Advances in physiology education, 41(4), 578–593. doi:10.1152/advan.00061.2017

Albarado-Ibañez, A., Arroyo-Carmona, R. E., Sánchez-Hernández, R., Ramos-Ortiz, G., Frank, A., García-Gudiño, D., &Torres-Jácome, J. (2019). The role of the autonomic nervous system on cardiac rhythm during the evolution of diabetes mellitus using heart rate variability as a biomarker. Journal of diabetes research, 10. doi:10.1155/2019/5157024

Bayer D. M., Mohan K., Jayakumar K., Manafi M., &Pavithra B. H. (2012). Simple cannulation procedure for serial blood sampling through cutaneous ulnar vein in chickens. Journal of Applied Animal Welfare Science, 15(1), 91-100. doi: 10.1080/10888705.2012.624925

Conde-Sieira, M.,Capelli, V., Álvarez-Otero, R., Díaz-Rúa, A., Velasco, C., Comesaña, S., López, M., &Soengas,J. L. (2020). Hypothalamic AMPKα2 regulates liver energy metabolism in rainbow trout through vagal innervation. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 318(1), 122-134. doi: 10.1152 / ajpregu.00264.2019

Danchuk, O. V., Broshkov, M. M., Karpovsky, V. I., Bobrytska, O. M., Tsvivlikhovsky, M. I., Tomchuk, V. A., ... & Kovalchuk, I. I. (2020b). Types of Higher Nervous Activity in Pigs: Characteristics of Behavior and Effects of Technological Stress. Neurophysiology,5(52):358–366. Doi: 10.1007/s11062-021-09892-7

Danchuk, O.V., Karposvkii, V.I., Tomchuk, V.A., Zhurenko, O. V., Bobryts’ka, O. M. & Trokoz, V. O. (2020 a). Temperament in Cattle: A Method of Evaluation and Main Characteristics. Neurophysiology, 1(52):73–79 (2020). doi: 10.1007/s11062-020-09853-6

Demus N. V. (2010). Zakonomirnosti rostu i rozvytku telychok zalezhno vid typu avtonomnoi rehuliatsii sertsevoho rytmu [Regularities of growth and development of heifers depending on the type of autonomous regulation of heart rhythm]. Scientific bulletin of LNUVMBT named after Stepan Gzhytskyi, 2(12), (44) part 2, 54-59.

Demus N.V. (2013). Morfometriia vnutrishnikh struktur livoho shlunochka sertsia telychok zalezhno vid typu avtonomnoi rehuliatsii [Morphometry of the internal structures of the left ventricle of the heart of heifers depending on the type of autonomous regulation]. HeraldofZHNAEU, 2 (1), 129–136.

Derho M.A., &Sereda T.I. (2016). Sopryazhennost metabolicheskikh funktsiy pecheni s sokhrannostyu ptits [The relationship of the metabolic functions of the liver with the safety of birds]. Innovative technologies for scientific development, International scientific and practical conference. Ufa, 39-42.

Dimitri, P., & Rosen, C. (2017). The Central Nervous System and Bone Metabolism: An Evolving Story. Calcified tissue international, 100(5), 476–485. doi:10.1007/s00223-016-0179-6

Elefteriou, F. (2008). Regulation of bone remodeling by the central and peripheral nervous system. Archives of biochemistry and biophysics, 473(2), 231-236

Filipović, N., Stojević, Z., Milinković-Tur, S., Ljubić, B.B. & Zdelar-Tuk, M. (2007) Changes in concentration and fractions of blood serum proteins of chickens during fattening. Vet. Arhiv., 77(4): 319-326

Grechko A. V., Kiryachkov Y. Y., & Petrova M.V. (2018). Sovremennyye aspekty vzaimosvyazi funktsionalnogo sostoyaniya avtonomnoy nervnoy sistemy i kliniko-laboratornykh pokazateley gomeostaza organizma pri povrezhdeniyakh golovnogo mozga[Modern aspects of interconnection of functional state of autonomous nervous system and clinical and laboratory indicators of body homeostasis in brain damage]. A.I.Saltanov Intensive Care Bulletin, (2), 79-86.

Gibbons C. H. (2019). Basics of autonomic nervous system function. Handbook of clinical neurology, 160, 407–418. doi:10.1016/B978-0-444-64032-1.00027-8

Gotovsky, D.G., Sobolev, D.T., & Gisko, V.N. (2018). Pokazateli belkovogo obmena remontnogo molodnyaka kur pri ego vyrashchivanii v usloviyakh s razlichnym mikrobnym zagryazneniyem vozdukha [Indicators of protein metabolism in replacement chickens when they are grown in conditions with various microbial air pollution]. Veterinary Journal of Belarus, 2 (9), 6-8.

Ivchuk, V.V., & Kovalchuk, T.A. (2019). Oksydantno-antyoksydantna systema pry khronichnomu obstruktyvnomu zakhvoriuvanni lehen profesiinoi etiolohii [Oxidant-antioxidant system in chronic obstructive pulmonary disease of occupational etiology]. Medical and Clinical Chemistry, 2 (21), 61-67. doi:10.11603/mcch.2410-681X.2019.v.i2.10295

Karpovsky, P.V., Postoi, R.V., Krivoruchko, D.I., Karpovskyi, V.I., Trokoz, V.O., Danchuk, O.V., … Vasiliev, A. P.(2013).Deiaki pokaznyky obminu vuhlevodiv v syrovattsi krovi svynei z riznym tonusom avtonomnoi nervovoi systemy [Some indicators of carbohydrate metabolism in the serum of pigs with different tones of the autonomic nervous system]. Scientific Messenger of Lviv National University of VeterinaryMedicine and BiotechnologiesS.Z. Gzhytsky, 15, 3 (2),101-105.

Karpovskyi, V.I., Trokoz, V.A., Karpovskyi, P.V., Krivoruchko, D. I.,&Postoi, R.V. (2016). Vplyv tonusu avtonomnoi nervovoi systemy svynei na bakterytsydnu ta lizotsymnu aktyvnist syrovatky krovi [Influence of the tone of the autonomic nervous system of pigs on the bactericidal and lysozyme activity of blood serum]. Scientific Messenger of Lviv National University of VeterinaryMedicine and BiotechnologiesS. Z. Gzhytsky, 18, 1(2), 69-73.

Kovrigina, T. R., & Filimonov, V. I. (2013). Reaktsiya mikrotsirkulyatornogo rusla skeletnoy myshtsy na defitsit simpaticheskoy innervatsii [The reaction of the microcirculatory tract of skeletal muscle to the deficit of sympathetic innervations]. Astrakhan Medical Journal, 8 (1), 131-133.

Kuznyak, G., & Savchuk, L. (2017). Proteinove zhyvlennia ptytsi ta yoho zalezhnist vid viku [Protein nutrition of poultry and its dependence on age]. Agrarian Science and Education of Podillya, 334-336 p.

Levchenko, V.I., Vlizlo, V.V., Kondrakhin, I.P….Tsvilikhovskyi, M.V. (2002). Veterynarna klinichna biokhimiia [Veterinary clinical biochemistry].Bila Tserkva: BSAU.

Louhimies, S. (2002). Directive 86/609/EEC on the protection of animals used for experimental and other scientific purposes. Alternatives to Laboratory Animals, 30(2_suppl), 217–219. doi:10.1177/026119290203002S36

McCorry L. K. (2007). Physiology of the autonomic nervous system. American Journal of Pharmaceutical Education,. 71(4), 11.doi:10.5688/aj710478

Morozova, O. H., Yaroshevskyi, A. A., Zdybskyi, V. I., Lipinska, Y. V., & Logvynenko, A. V. (2016). Vehetatyvna dysfunktsiia v zahalnoterapevtychnii praktytsi: shliakhy optymizatsii terapii [Autonomic dysfunction in general therapy practice: ways to optimize therapy]. Medicines of Ukraine, (5-6(201-2), 39–44. doi:10.37987/1997-9894.2016.5-6(201-2).204799

Padro C.J., &Sanders V.M. (2014). Neuroendocrine regulation of inflammation. Semin Immunol 26, 357–368. doi:10.1016/j.smim.2014.01.003.

Piotrowska, A.,Burlikowska, K., &Szymeczko, R. (2011). Changes in blood chemistry in broiler chickens during the fattening period. Folia biologica, 59, 3-4, 183-187. doi:10.3409/fb59_3-4.183-187

Postoi, R., Karpovskyi,V.,Cherepnina, A., &Postoi,V. (2020). Kortyko-vehetatyvna rehuliatsiia aktyvnosti aminotransferaz u syrovattsi krovi kholostykh svynomatok za umovy dii tekhnolohichnoho podraznyka[Cortical and vegetative regulation of aminotransferase activity in blood serum of dry sows under exposure to a technological stimulus]. Scientific Reports of NULES of Ukraine, 5 (87).doi:10.31548/dopovidi2020.05.013

Postoi, R.V., Karpovsky, V.I., Danchuk, O.V., & Krivoruchko, D.I. (2019a). Dynamika vmistu sechovyny v krovi svynomatok zanepadaie vid osoblyvostei diialnosti nervovoi systemy [The dynamics of urea in the blood of sows decreases due to the peculiarities of the nervous system]. Scientific Horizons, (6), 77-82.doi: 10.33249/2663-2144-2019-79-6-77-82

Postoi, R.V., Karpovsky, V.I., Danchuk, O.V., & Krivoruchko, D.I. (2019b).Dynamika vmistu zahalnoho bilka v krovi svynomatok zalezhno vid osoblyvostei diialnosti nervovoi systemy [The dynamics of the content of total protein in the blood of sows depending on the characteristics of the nervous system]. Scientific bulletin of LNUVMBT named after Stepan Gzhytskyi, 21 (94),51-56. doi:10.32718/nvlvet9409

Tothova, C., Sesztakova, E., Bielik, B., & Nagy, O. (2019). Changes of total protein and protein fractions in broiler chickens during the fattening period, Veterinary World, 12 (4), 598-604. doi:10.14202/vetworld.2019.598-604

Povoznikov, N. G., & Pustovaya, N.V. (2013). Produktivnost i biokhimicheskiy sostav krovi kur [Productivity and biochemical composition of the blood of chickens]. Actual problems of intensive development of animal husbandry, 16 (2), 206-219

Pushkarev, I. A., Kureninova, T. V., Shanshin, N. V., & Belyaeva, N. Yu. (2021). Otsenka effektivnosti primeneniya tkanevogo biostimulyatora v raznykh dozakh dlya aktivizatsii belkovogo obmena u remontnogo molodnyaka krupnogo rogatogo skota [Evaluation of the effectiveness of the use of tissue biostimulants in different doses to activate protein metabolism in replacement young cattle]. Bulletin of NSAU (Novosibirsk State Agrarian University), (4), 131-137.doi:10.31677/2072-6724-2020-57-4-131-137

Reddy B. S., Reddy P. A., Venkatasivakumar R., Reddy B. S. S.,& Reddy E. T. (2016). A study on electrocardiographic patterns in turkeys (Meleagris gallopavo). International Journal of Veterinary Science, 5(2), 79-82.

Repko, E. V. (2015). Metabolicheskiy profil pri gepatodistrofii i mochekislom diateze u kur yaichnykh krossov [Metabolic profile in hepatodystrophy and uric acid diathesis in chickens, egg crosses]. Actual problems of the humanities and natural sciences, (4-4), 7.

Reutov, V.P., & Chertok, V.M. (2016). Novyye predstavleniya o roli vegetativnoy nervnoy sistemy

i sistem generatsii oksida azota v sosudakh mozga [New ideas about the role of the autonomic nervous system and systems for generating nitric oxide in the cerebral vessels]. Pacific Medical Journal,2(64),10-19.

Shereshkov, V.I., Shumilova, T.E., & Yanvareva, I.N. (2010). Vidovyye osobennosti khronotropnoy reaktsii serdtsa u vodoplavayushchikh ptits pri pogruzhenii v vodu [Specific features of the chronotropic reaction of the heart in waterfowl when immersed in water]. Biological Communications, (2), 107-113

Shnurenko, E., Studenok, A., Karpovskiy, V., Trokoz, V., & Postoi, R. (2020). Vplyv tonusu avtonomnoi nervovoi systemyna intensyvnist rostu u kurei [Influence of tone of autonomous nervous system on growth intensity in chickens]. Scientific Horizons, 7(92), 14-18. doi: 10.33249/2663-2144-2020-92-7-14-18

SkrypkinaV. М., Karpovskiy, V. I., Danchuk, O. V., Postoy, R. V., Kryvoruchko, D. I., & Ukrainec, M.(2016). Aktyvnist ta zbalansovanist fermentatyvnoi systemy antyoksydantnoho zakhystu v orhanizmi svynei iz riznym tonusom avtonomnoi nervovoi systemy [Activity and balance of enzymatic antioxidant defense system in the body of pigs with different tone of autonomic nervous system]. Scientific bulletin of LNUVMBT named after Stepan Gzhytskyi, 18(1), 145-148.

Studenok, A. A., Shnurenko, E. O., Karpovskyi, V. I., Zhurenko, O. V., Kryvoruchko, D. I., Gutyj, B. V., & Trokoz, V. O. (2021). Interactions of productivity, content of separate amino acids, the general protein in blood serum of chickens and the tone of the autonomic nervous system. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 12(3). doi:10.15421/022177

Studenok, A. A., Shnurenko, E.O., Trokoz, V.O., Karpovsky, V.I., Zhurenko, O.V., & Krivoruchko, D. I. (2020a). A method of assessing the tone of the autonomic nervous system in chickens. Ukraine patent for useful № 142943

Studenok, A., Radchikov, V., & Trokoz, V. (2020b). Soderzhaniye arginina i gistidina v syvorotke krovi kur s raznym tonusom nervnoy sistemy [The content of arginine and histidine in the blood serum of chickens with different tone of the nervous system]. Zootechnical science of Belarus, 55(2), 359-367.

Taralov, Z. Z., Terziyski, K. V., & Kostianev, S. S. (2016). Heart rate variability as a method for assessment of the autonomic nervous system and the adaptations to different physiological and pathological conditions. Folia medica, 57(3-4), 173-180. doi: 10.1515/folmed-2015-0036

Taldykina, A.A., & Semenyutin, V.V. (2021). Dinamika morfologicheskikh i biokhimicheskikh pokazateley krovi tsyplyat-broylerov pri ispolzovanii kompleksa organicheskikh kislot [Dynamics of morphological and biochemical parameters of the blood of broiler chickens using a complex of organic acids]. Scientific notes of the Kazan State Academy of Veterinary Medicine. N.E. Bauman, 246 (2), 214-221.

Tybinka A. M. (2011). Osoblyvosti variatsiino-pulsometrychnykh pokaznykiv kurei [Indicators of variation pulsometry of chickens of different types of autonomic tone]. Scientific bulletin of LNUVMBT named after Stepan Gzhytskyi, 4 (13) part 1, 446-449.

Uchibori, S., Sekiya, T., Sato, T., Hayashi, K., Takeguchi, A., Muramatsu, R., … Goto, S. (2020). Suppression of tooth movement-induced sclerostin expression using β-adrenergic receptor blockers. Oral diseases, 26(3), 621–629. doi:10.1111/odi.13280

Vasyliv A. P., Karpovskyi V. I. &Danchuk O. V. (2017). Kortykalna rehuliatsiia obminu bilkiv u svynei [Cortical regulation of protein metabolism in pigs: a monograph]. Kyiv: NULES

Volkova, N.M. (2015a). Vplyv blokuvannia M1-kholinoretseptoriv asotsiatyvnoi kory doroslykh shchuriv na avtonomnu rehuliatsiiu sertsevoho rytmu pry hipoksychnomu vplyvi [The effect of blocking the M1-cholinoreceptors of the associative cortex of adult rats on the autonomic regulation of heart rate under hypoxic exposure]. Achievements of clinical and experimental medicine, (4), 8-11. doi:10.11603/1811-2471.2015.v24.i4.5797

Volkova, N.M. (2015b). Doslidzhennia avtonomnoi rehuliatsii sertsevoho rytmu molodykh shchuriv pry poiednanomu vplyvi hipoksychnoi atmosfery y melatoninu [Study of autonomic regulation of heart rate of young rats under the combined influence of hypoxic atmosphere and melatonin]. Medical Informatics and Engineering, (3), 62-65.

Wehrwein, E. A., Orer, H. S., & Barman, S. M. (2016). Overview of the anatomy, physiology, and pharmacology of the autonomic nervous system. Comprehensive Physiology, 6(3), 1239-1278. doi: 10.1002/cphy.c150037

Zaefarian F., Abdollahi M. R., Cowieson A., &Ravindran V. (2019). Avian Liver: The Forgotten Organ. Animals. 15, 9(2), 63. doi: 10.3390/ani9020063

Zakon Ukrainy "Pro zakhyst tvaryn vid zhorstokoho povodzhennia" [Law of Ukraine "About protection of animals from cruel treatment"] № 3447-IV (2006). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, (27), 230

Zhukov, M.S., Alekhin, Yu.N.,& Morgunova, V.I. (2020). The state of the autonomic nervous system of calves with different body weights at birth. Veterinarian, 6, 28-37.doi: 10.33632/1998-698Х.2020-6-28-37


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.