Патоморфологічні зміни матки сук і кішок за хламідіозу та мікоплазмозу

М. А. КУЛІДА, О. П. ПРОВАЛОВА

Анотація


PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE UTERUS THAT OCCUR WHEN CHLAMYDIA AND MYCOPLASMA IN FEMALE DOGS AND CATS

 

M. A. Kulida, O. P. Provalova

 

Abstract.Ouranalysismacroremedyandmicroscopicanalysisofhistologicalsectionsmaresshowedthatclinicallyhealthyanimalsinidentifyingthemchlamydiaormycoplasmainfectionobservedchangesinthetissuesoftheuterusintheformofdegeneration, hyperplasia, fibrosis. Theconsequenceoflong-termchronicinflammatoryprocessinchlamydiaandmycoplasmainfectionsarethickeningoftheaffectedmucosalepithelialmetaplasiainmulti-flatepithelium, followedbygrowthofconnectivescartissueinthefutureleadtoinfertilityoracuteendometritisaccessionsecondarymicroflora. Inanimalswithobstetricandgynecologicalpathologydiagnosedwithchlamydiaandmycoplasmainfectionsarecharacterizedbyproliferative, degenerativeandnecroticchangesinalllayersoftheuterus, changesintheformofcysticorchroniclymphocyticendometritis. Chlamydiaandmycoplasmainfectionsnotonlycauseinflammatorydiseasesofthegenitalorgans, butare a factorinthepathogenesisoftumorsoftheuterus. Clinicallyhealthyanimalswithoutchlamydiaandmycoplasmainfectionspathologicalchangesintheuterinewallarenot.


Повний текст:

PDF

Посилання


Yablonskyi V. A., Khomyn S. P., Kalynovskyi H. M. (2006). Veterynarneakusherstvo, hinekolohiiatabiotekhnolohiiavidtvorenniatvaryn z osnovamyandrolohii [Veterinaryobstetrics, gynecologyandbiotechnologyreproductionofanimalswiththebasicsofandrology]. Vinnytsia: Novaknyha, 592. (inUkraine)

Ravylov R. Kh. (2006). Khlamydyozsobak y koshek [Chlamydiadogsandcats].T.: OOO «Akvaryum — Prynt», 128. (inRussia)

Bashmakova M. A., Bochkarev E. H., Hovorun V. M. (2001). Khlamydyoz. Sovremennыepodkhodы k dyahnostyke y lechenyiu [Modernapproachestodiagnosisandtreatment]. Novosybyrsk: RAMN, 36 – 72. (inRussia)

Provalova O. P. (2010). Poshyrenistakushersko-hinekolohichnoipatolohii u sobak i kotiv, vyklykanakhlamidiiamytamikoplazmamy [Prevalenceofobstetric-gynecologicalpathologyindogsandcatscausedbychlamydiaandMycoplasma]. Kyiv, 10-11. (inUkraine)

UyllardMaikl D., TvedtenHarold, TornvaldHrant H. (2004). Laboratornaiadyahnostyka v klynykemelkykhdomashnykhzhyvotnukh [Laboratorydiagnosisintheclinicofsmallanimals]. Moscow, OOO AKVARYUM BUK, 432s. (inRussia)

Beven L. ea. ResMicr, 1997. -148. – 2. – Р. 163-175.

Apatenko V. M., Kopiietskyi V. F. (2008). Prevoliutsiiamikrobivyakepizootychnyichynnyk [Revolutamicrobessuchasepizooticfactor]. Kyiv, VeterynarnamedytsynaUkrainy, № 4, 11-12. (inUkraine)

Bjurnstrom L. ea. AJVR, 1992.- 53.- Р. 665-669.

Mazurkevych A. I., Tarasevych V. L., KluhiDzh. (2000). Patofiziolohiiatvaryn [Pathophysiologyanimalstutorial]. Kyiv, Vyshchashkola, 303 – 309. (inUkraine)

Yatyshyn A., Bortnychuk V. A., Pavlenko N. S. (1996). Patolohoanatomycheskye y hystolohycheskyeyzmenenyiaprykhlamydyozezhyvotnukh [Pathologicalandhistologicalchangesinchlamydiaanimals]. Kyiv, vet. medytsynaUkraynu, № 3,18-19. (inUkraine)

Khamadeev R. Kh., Ravylov A. Z. (1997). Vozbudytelykhlamydyozovselskokhoziaistvennukhzhyvotnukh y patohennostykhdliacheloveka [Thecausativeagentsofchlamydiosisfarmanimalsandtheirpathogenicityforman]. Moscow, Zhurnalmykrobyolohyy, эpydemyolohyy y ymmunolohyy, № 1, 99-101. (inRussia)

Horovyts. Э. S., Tymasheva O. A., Petrov V. F., Karpunyna T. Y. (1998). Dyahnostykakhlamydyinukhynfektsyicheloveka y zhyvotnukh [Diagnosisofchlamydialinfectionsofhumansandanimals]. Moscow, Zhurn. mykrobyolohyia, эpydemyolohyia y ymmunobyolohyia, 72-75. (inRussia)


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.