№ 227 (2015)

(англ)

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Збірник присвячений 95-річчю заснування факультету ветеринарної медицини та 75-річчю з дня народження доктора ветеринарних наук, професора, член-кореспондента НААН України,
Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії наук вищої освіти України А. Й. Мазуркевича.

Зміст

Статті

S. Rudyk, M. Tsvilihovskyy, D. Zasyekin, M. Stegney
PDF
A. Y. Mazurkevich A. Y.
PDF
M. M. Broshkov
PDF
R. R. Bokotko
PDF
O. P. Veresenko
PDF
A. N. Volkov
PDF
A. N. Volkov, V. G. Skibitsky, N. V. Volkov, V. A. Sinitsyn
PDF
О. G. Golushko, А. I. Kozinets, М. А. Nadarinskaya, М. А. Dashkevich, Н. А. Zhmakova
PDF
L. Goralsky, I. Sokulsky, Y. Veremchuk, V. Solimchuk, N. Kolesnik
PDF
L. Goralsky, Z. Khomenko, Z. Markov
PDF
A. V. Hryshchuk, M. O. Malyuk
PDF
Vladimir Kaplunenko, Viacheslav Danchuk, Tetiana Prystupa, Oleksii Danchuk, Tetiana Tokarchuk, Maryna Kliutsuk
PDF
O. F. Dunaevska
PDF
H. A. Zaviriuha, U. M. Yanenko, A. I. Zaviriuha
PDF
A. A. Zamazy, V. M. Lisovenko
PDF
I. Zapeka
PDF
M. M. Zmiya, P. I. Golovach
PDF
M. D. Kambur
PDF
M. D. Kambur, E. M. Livoschenko, L. P. Livoschenko
PDF
V. V. Karpovskiy, P. V. Karpovskiy, V. М. Skrypkina, A. O. Landsman, R. V. Postoy, D. I. Kryvoruchko, V. O. Trokoz, V. I. Karpovskiy
PDF
L. V. Kladnytska, A. Y. Mazurkiewich, L. V. Harmanchchuk, S. V. Velichko, O. I. Djus, V. V. Kovpak, O. Y. Dasykevych
PDF
G. I. Kotsyumbas, G. I. Blishch
PDF
A. O. Landsman, V. V. Karpovskiy, R. V. Postoy, V. I. Karpovskiy, V. O. Trokoz, D. I. Kryvoruchko
PDF
L. P. LIVSCHENKO, E. M. LIVSCHENKO
PDF
A. Y. Mazurkevich
PDF
A. Mazurkevych, V. Kovpak, I. Kharkevych
PDF
A. Mazurkevych, V. Kovpak, I. Kharkevych
PDF
А. Y. Mazurkevych, М. О. Maliuk, L. F. Starodub, V. B. Danilov
PDF
N. Nischemenko, N. Samoray, O. Poroshiska, L. Stovbecka
PDF
A. V. Pikhtirova
PDF
L. V. Plyuta
PDF
M. V. Skripka, N. B. Kolich
PDF
M. Skripka, O. Tul
PDF
V. M. Skrypkina
PDF
V. G. Stojanovskyj, O. I. Matsjuk, I. A. Kolomijets
PDF
V. Stoianovskyi, A. Shostya, S. Usenko
PDF
I. I. Kovalchuk, R. S. Fedoruk, L. I. Romaniv
PDF
O. Shvetsova, L. Stepchenko
PDF
S. D. Shestakov, I. P. Sheiko, S. A. Linkevich, E. Yu. Smeshek ,, T. M. Natynchik
PDF
E. V. Zhurenko
PDF