№ 188 (2013)

Частина 2 (англ)

Зміст

Статті

O. E. Petrovskyy, O. V. Dets
V. S. Pykalyuk, L. R. Shaymardanova, O. S. Rudyk
O. P. Provalova
O. G. Prokushenkova
I. N. Putalova, O. A. Zayko, A. V. Sindireva, V. D. Konvay
E. M. Pshukova, A. F. Budnik
L. R. Ratiani, M. A. Dgebuadze, N. A. Intskirveli, G. L. Ormotsadze, T. V. Sanikidze
S. K. Rudyk, O. B. Gluxyy
S. K. Rudyk, A. G. Moldovan
S. K. Rudyk, N. M. Stegney
S. K. Rudyk, V. V. Yurchenko
S. K. Rudyk, V. V. Yurchenko
V. A. Ryabuha, T. V. Miller, M. E. Ostyakova
V. A. Ryabuha, T. V. Miller, M. E. Ostyakova
V. V. Semchenko, L. P. Teltsov, G. A. Honin, S. S. Stepanov, A. A. Maksimovskaya, S. F. Meleshkov, S. I. Shvedov
D. P. Sivrev, S. R. Hamza, N. D. Dimitrov, A. I. Georgieva
E. Y. Skladneva, V. U. Chumakov
Z. H. Stegney
I. P. Stepanova
L. O. Tarasenko
S. A. Tkachuk
S. R. Hamza, I. V. Vilkova, D. N. Dmitrov
L. V. Hibhenov, E. J. Aldarova
V. T. Khomych, S. I. Usenko
G. A. Khonin, V. V. Semchenko, I. I. Taskaev, S. I. Shvedov
YU. B. Chaykovskyy, V. I, Litus, L. M. Sokurenko, S. M. Shamalo, L. B. Shobat
V. G. Cherkasov, O. Malikov, I. V. Dzevulska, A. I. Kovalchuk
V. I. Sharandak, G. U. Haschyna
O. V. Shatkovsky
E. A. Yurkova
I. V. Yatsenko, O. M. Hetmanets, E. O. Semenko
V. P. Novak
V. V. Lemeschenko
A. J. Mazurkevych, N. Zoltan, Y. K. Serduykov, V. V. Kovpak, Y. O. Kharkevich
T. A. Mazurkevych
M. I. Maystruk
M. Marounek, D. Mista, Q. Volyek, O. H. Savka, L. G. Kalachnyuk, G. I. Kalachnyuk
O. P. Melnik, N. I. Druz
O. P. Melnik, V. P. Nikitov
R. Miteva, A. Antonov
PDF
O. V. Nekhaychuk
V. P. Novak, O. S. Bevz
V. V. Melnik
O. O. Melnik