Том 12, № 2 (2021)

Зміст

Статті

V. V. Stybel, B. V. Gutyj, W. S. Said, Krzysztof Kubiak, Marcin Jankowski, I. A. Maksymovych, Z. A. Guta, T. V. Martyshuk, V. I. Karpovskiy
5-14
S. A. Tkachuk, I. V. Yatsenko, L. V. Tkachik, L. B. Savchuk
15-25
O. M. Yakubchak, Т. V. Таran, V. О. Ushkalov, S. V. Міdyk
26-37
O. V. Zhurenko, V. I. Karpovskyi, V. V. Zhurenko
38-45
V. B. Dukhnytskyi, A. M. Tyshkivska
46-58
L. V. Kladnytska, А. Y. Mazurkevych, L. V. Garmanchuk, М. О. Maluk, Т. A. Mazurkevych1
59-66
O. V. Yehorov, M. O. Malyuk, G. V. Kozlovska
67-73
V. I. Koshevoy, S. V. Naumenko, V. K. Klochkov, S. L. Yefimova
74-82