Ефективність використання сільськогосподарських земель на основі формування ерозійної моделі регіонального рівняЄ. В. Бутенко, Р. А. Харитоненко, І. В. Фесан

Анотація


Проведено загальну характеристику деградаційних процесів на регіональному  рівні. Встановлено залежність між коефіцієнтами за властивостями сільськогосподарських угідь та значенням індексу збереження грунтів. Розраховано  збитки по основних сільськогосподарських культурах внаслідок використання  орних земель, які відносяться до деградованих та малопродуктивних. Запропоновано заходи по відновленню ефективності використання цих земель.

Повний текст:

PDF

Посилання


Барвінський А.В. Еколого-технологічні

проблеми забезпечення сталості сільсько-

господарського землекористування у рин-

кових умовах / А.В. Барвінський // Зем-

леуcтрій, кадаcтр і мoнітoринг земель. -

- № 1-2. - С. 108-116.

Будзяк В.М. Шляхи вирішення екологічних

проблем у сільськогосподарському земле-

Економіка та екологія землекористування

№ 2/3’2015 117

користуванні // Екологічний менеджмент:

Зб. наук. пр. - К. : МАУП, 2006. - 266 с.

Булигін С.Ю. Оцінка і прогноз якості земель

/ С.Ю. Булигін, А.В. Барвінський, А.О. Ача-

сова – Х. : ХНАУ, 2006. - 262 с.

Бутенкo Є.В. Заcтocування автoматизoва-

них земельних інфoрмаційних cиcтем в

управлінні земельними реcурcами: на-

вч.пocіб для cтуд. Вищ. Навч. Закл. / Є.В. Бу-

тенкo, В.П. Єршoв, І.М. Гoра; За ред. прoф.

Д.C. Дoбряка. – К. : МПЦ «Медінфoрм»,

– 238 c.

Головне управління статистики у Київській

області. Дані державного статистичного

спостереження за фор. № 50-сг «Основні

економічні показники роботи сільськогос-

подарських підприємств» за 2014 рік. [Еле-

ктронний ресурс]. – Режим доступу :

http://kievobl. ukrstat. gov.ua/

Державна служба України з питань геоде-

зії, картографії та кадастру. [Електронний

ресурс]. – Режим доступу :

http://land.gov.ua/

Добряк Д.С. Класифікація сільськогоспо-

дарських земель як наукова передумова їх

екологобезпечного використання. – 2-ге

вид., допов./ Д.С. Добряк, О.П. Канаш, Д.І.

Бабміндра, І.А. Розумний. – К. : Урожай,

– 464 с.

Дорош Й.М. Напрями підвищення ефекти-

вності сільськогосподарського землекорис-

тування на регіональному рівні (на прик-

ладі Київської області) / Й.М. Дорош, М.П.

Стецюк. – К. : Урожай, 2011. – 168 с.

Прo oхoрoну земель: Закон України від

06.03 р. № 962 [Електрoнний реcурc]. –

Режимдocтупу : http://zakon3.rada.gov.ua/

Канаш О.П. Проблеми використання де-

градованих земель // Збірник наукових

праць ННЦ «Інститут землеробства УААН».

– 2007. – Спецвипуск. – С. 58-60.

Мартин А.Г. Дo питання прo oцінку втрат

внаcлідoк викoриcтання деградoваних та

малoпрoдуктивних земель / А.Г. Мартин //

Землевпoрядкування. – 2003. – № 3 (11). –

С. 45-51.

Програма розвитку земельних відносин

Обухівського району Київської області на

–2012 роки. Управління земельних ре-

сурсів у Обухівському районі Київської об-

ластіДержземагентства України, 2007.

Ткач В.П. Сучасні проблеми оптимізації

лісистості України / В.П. Ткач, В.Л. Мєшкова

/ Збірник наукових праць «Лісівництво і аг-

ролісомеліорація», 2009. [Електрoнний

реcурc]. – Режим доступу :

http://dklg.kmu.gov.ua/

Третяк А.М. Розвиток земельних відносин

та системи землекористування в Україні:

теорія, методологія і практика : Монографія

/ А.М. Третяк, Й.М. Дорош, О.С. Дорош.

М.П. Стецюк / За заг. ред. А.М. Третяка. – К.

: ЗАТ «ВІПОЛ», 2011. - 256 с.

Чумаченкo O.М. Екoлoгo-екoнoмічна

oцінка втрат від деградації земельних

реcурcів (на прикладі земель

cільcькoгocпoдарcькoгo призначення) :

мoнoграфія / O.М. Чумаченкo, А.Г. Мартин.

– К. : Аграр Медіа Груп, 2010. – 210 c.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.