Науковий журнал «Рослинництво та ґрунтознавство»


ISSN: 2706-7696 (Online), ISSN: 2706-7688 (Print)

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України. Серія: Агрономія» перейменовано в науковий журнал «Рослинництво та ґрунтознавство»

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23987-13827ПР від 19.06.2019

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ № 409 від 17.03.2020, Категорія "Б"

 Галузь наук: Сільськогосподарські

Спеціальність: 201 - агрономія

                         203 - садівництво та виноградарство

Тематика: Землеробство, рослинництво, ґрунтознавство, агрохімія, селекція, плодоовочівництво, післязбиральна доробка, зберігання та переробка продукції рослинництва.

Рік заснування: 2010

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: Українська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

  Ulrichsweb      AGRIS    

 Google Scholar     logoMIAR   

        BASE - Bielefeld Academich Search Engine  BASE     ResearchBib ResearchBib

                                                     

Головною метою журналу є сприяння розвитку агрономії та суміжних з нею сфер діяльності. Основним його призначенням є публікація статтей проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень із статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для сільського господарства і раніше не публікувались.