Науковий вісник НУБіП України. Серія: Агрономія

ISSN 2415-7465 (Online), ISSN 2223-0815 (Print)

Тематика: Землеробство, рослинництво, ґрунтознавство, агрохімія, селекція, плодоовочівництво, післязбиральна доробка, зберігання та переробка продукції рослинництва.

Рік заснування: 2010

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність: Не менше 2 разів на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 17091 – 5861 P від 28.09.2010 р.

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ  № 528 від 12.05.2015 р.

Спеціальність ДАК: Сільськогосподарські науки

Мова видання: Українська, російська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

eLIBRARY.ruUlrichsweb

 Google Scholar       SIS

logoMIAR            BASE - Bielefeld Academich Search Engine  BASE

                USJ                         ResearchBib ResearchBib

AGRIS                   IC

Головною метою збірника є сприяння розвитку агрономії та суміжних з нею сфер діяльності. Основним його призначенням є публікація статтей проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень із статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для сільського господарства і раніше не публікувались.