Біоекономіка і аграрний бізнес

ISSN 2707-3831 (Online)ISSN 2707-3823 (Print)

Збірник наукових праць "Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес" перейменовано в Науковий журнал "Біоекономіка і аграрний бізнес"

Тематика: висвітлення результатів наукових досліджень з питань економіки, аграрного менеджменту, бізнесу.

Рік заснування: 2010

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність:  4 рази на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23983-13823ПР від 19.06.2019

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ № 886 від 02.07.2020, Категорія "Б"

Спеціальність: 051 – економіка,

                         071 - облік і оподаткування,

                         072 - фінанси, банківська справа та страхування,

                         073 – менеджмент,

                         075 – маркетинг,

                         076 - підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Мова видання: Українська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

  Ulrichsweb               DOAJ

    Google Scholar       RePEc

logoMIAR              BASE - Bielefeld Academich Search Engine BASE                       

        ResearchBib  ResearchBib                EBSCO

                                               WorldCat