Біоекономіка і аграрний бізнес

Збірник наукових праць "Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес" перейменовано в Науковий журнал "Біоекономіка і аграрний бізнес"

Тематика: висвітлення результатів наукових досліджень з питань економіки, аграрного менеджменту, бізнесу.

Рік заснування: 2010

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність:  4 рази на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 17089-5859P від 28.09.2010 р.

Фахова реєстрація у ДАК України: Наказ МОН від 12.05.2015 №528

Спеціальність ДАК: Економічні науки

Мова видання: Українська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

    eLIBRARY.ru        Ulrichsweb

    Google Scholar       RePEc

      SIS              logoMIAR

    BASE - Bielefeld Academich Search Engine BASE                        UJS

        ResearchBib  ResearchBib                EBSCO

          DOAJ                    IC