Біоекономіка і аграрний бізнес

ISSN 2707-3831 (Online)ISSN 2707-3823 (Print)

Збірник наукових праць "Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес" перейменовано в Науковий журнал "Біоекономіка і аграрний бізнес".

Тематика: висвітлення результатів наукових досліджень з питань економіки, аграрного менеджменту, бізнесу.

Рік заснування: 2010.

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Періодичність:  4 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23983-13823ПР від 19.06.2019 р.

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ № 886 від 02.07.2020 р., Категорія "Б".

Спеціальності: 051 – економіка;

                            071 – облік і оподаткування;

                            072 – фінанси, банківська справа та страхування;

                            073 – менеджмент;

                            075 – маркетинг;

                            076 – підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Мова видання: українська, англійська.

Адреса редакції: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15.

Телефон: (044) 527-87-20.

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

  Ulrichsweb               DOAJ

    Google Scholar       RePEc

logoMIAR              BASE - Bielefeld Academich Search Engine BASE                       

        ResearchBib  ResearchBib                EBSCO

                                               WorldCat