ASSESSMENT OF SOIL DEGRADATION PROCESSES ON THE PLOUGHING LANDS OF THE FOREST AREA OF KYIV REGIONDOI: http://dx.doi.org/10.31548/biologiya2018.287.061

E. M. Berezhniak, M. F. Berezhniak, I.P. Shevchenko, T. V. Dzyamko

Анотація


The paper presented research results of estimation of degradation processes on arable lands of Kyiv region. It was established, that eroded chernozem of the Obukhiv district has soil organic matter losses and low level of water permeability are characteristic, which causes water-erosion processes and is evaluated as a high level of degradation. According to the agrophysical parameters (structure, water resistance and bulk density), eroded chernozem is characterized by low, high and medium level of degradation. The main reason for such soils is the lack of yield and biomass of crops. There are no phenomena of soil organic matter losses and reduction of cation exchange capacity in the typical chernozem of Fastiv region. The degradation level in the content of agronomic-valuable aggregates is low, there is no degradation in the content of water-resistant aggregates, and the bulk density is a low level. The use of mineral fertilizers, in combination with straw and green manure, as an alternative organic fertilizers, contributed to the improvement of the agrophysical parameters of chernozem, and a tendency to increase the humus content for the application of such agrotechnical measures was noted.


Посилання


Balyuk, S. A., Danilenko, S. A., Furdichko, O. I. (2017). Zvernennja do kerivniztva derzhavi szhodo podolannja krizovoi situazii u sferi okhoroni zemel [Appeal to the state leadership to overcome the crisis situation in the field of soil protection]. Visnik agrarnoi nauki, 11, 5-8.

Balyuk, S. A., Medvedev, V. V., Zakharova, M. A. (2013). Stan gruntiv Ukraini ta schljakhi pidvischennja ikh roduchosti v umovakh optimisazii zemelnikh resursiv Ukraini [The state of soils of Ukraine and ways to increase their fertility in conditions of optimization of land resources of Ukraine]. Zemlerobstvo, 85, 15-24.

Berezhniak, M. F., Berezhniak, E. M. (2009). Ekologichna stiikist chornozemnikh gruntiv v umovakh suchasnogo vikoristannja [Environmental Stability of Chernozems under conditions of modern using]./ Scientific Journal of National University of Life & Environmental Sciences, 134, T. 3, 39-48.

Budzyak, O. S. (2014). Dehradatsiya ta zakhody revitalizatsiyi zemel Ukrainі [Degradation and measures of revitalization of Ukrainian lands]. Monitoring ta ohorona zemel, 1-2, 57-64.

Gavrilenko, O. P (2008). Ekoheohrafiya Ukrayini. Navchalnyy posibnyk [Ecogeography of Ukraine. Tutorial]. Kuiv: Osvita, 646.

Gadzalo, Ya. M., Balyuk, S. A., Medvedev, V. V., Plysko, I. V. (2015). Zemelna reforma: zakhody, shcho mayut pereduvaty yiyi zavershennyu [Land reform: measures that must precede its completion]. Visnik agrarnoi nauki, 9, 5-11.

Gaskevych, O. M. (2013). Fizychna dehradatsiya gruntiv Holohorokrementskoho horbohirya [Physical degradation of the soils of the Hologorokeremeny hills]. Visnik Lviv. Universitetu. Seria geographichna, 46, 85-92.

Gnatenko, O. F., Kapshtik, M. V., Petrenko, L. R., Vitvizkiy, S. V. (2005). Gruntoznavstvo z osnovamy heolohiyi [Soil science with the basics of geology]. Kyiv: Oranta, 648.

Demidenko, O. V., Krivda, Yu. I., Vasilenko, A. M. (2011). Efectivnist vikoristannja pobichnoi produkzii roslinniztva dlja pokraschennja phisiko-himichnikh vlastivostey chornozemiv Lisostepu Ukraini [Efficiency of application of plant residues for increasing physic & chemical properties of Forest Steppe zone chernozem’s of Ukraine]. Agroecological Journal, 4, 64-69.

Balyuk, S. A., Medvedev, V. V., Miroshnichenko, M. M. (2015). Natsionalna prohrama okhorony gruntiv Ukrayiny [National Program of Soil Protection of Ukraine]. Kharkiv: Smugasta tipographija, 59.

Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha Kyyivskoyi oblasti u 2016 r. (2017). [Regional report on the state of the natural environment of the Kiev region in 2016]. Kyiv: Departament ecology and nature resources of Kiev region State Administration, 242.

Tarariko, N. M., Yatchuk, V. Ya., Gavrilov, S. O., Krasyuk, L. M., Zwedenyuk, T. B. (2012). Efectivnist zastosuvannja pobichnoi produkzii zernovich kultur na dobrivo za riznikh sposobiv obrobitku sirogo lisovogo gruntu [Efficiency of application of plant residues under different tillage of gray forest soil]. Zemlerobstvo, 84, 56-62.

Tarariko, Yu. O., Velichko, V. A., Lychuk, G. I. (2017). Gruntozakhysna efektyvnist mizhhaluzevoyi optymizatsiyi ahroekosystem [The soil protection effect of cross-sector optimization of agroecosystems]. Visnik agrarnoi nauki, 11, 23-28.

Shevchenko, O. V. (2015). Ekoloho-ekonomichnyy stan silskohospodarskoho zemlekorystuvannya Kyyivskoi oblasti [Ecological and economic condition of agricultural land use in the Kiev region]. Ekonomika ta ekolohiya zemlekorystuvannya, 2-3, 90-100.

Yazuk, I. P., Matusevych, G. D. (2014). Ahroekolohichnyy stan gruntiv Kyyivskoi oblasti [Agroecological state of the soils of the Kiev region]. Zbalansovane prirodokoristuvannja, 1, 79-85.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.