Енергетика і автоматика

ISSN 2223-0858 (Online)

Тематика: висвітлення теоретичних та прикладних питань науки, техніки та виробництва в галузі енергетики та автоматики

Рік заснування: 2009

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність: 4 рази на рік

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ № 1643 від 28.12.2019, Категорія "Б"

 Галузь наук: Технічні

Спеціальність: 141 - електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

                         144 - теплоенергетика

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ № 409 від 17.03.2020, Категорія "Б"

 Галузь наук: Технічні

Спеціальність: 151 - автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Мова видання: Українська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 12

Телефон: (044)527-85-22

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

 

   Google Scholar      AGRIS   

logoMIAR             BASE - Bielefeld Academich Search EngineBASE

         ResearchBib ResearchBib                         DRJI 

                                            Ulrichsweb