Енергетика та автоматика

ISSN 2223-0858 (Online)

Тематика: висвітлення теоретичних та прикладних питань науки, техніки та виробництва в галузі енергетики та автоматики

Рік заснування: 2009

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність: 4 рази на рік

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ № 747 від 13.07.2015

Спеціальність ДАК: Технічні науки

Мова видання: Українська, російська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 12

Телефон: (044)527-85-22

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

eLIBRARY.ru Ulrichsweb

   Google Scholar  SIS

logoMIAR            BASE - Bielefeld Academich Search EngineBASE

           ResearchBib ResearchBib                         USJ

      AGRIS                DRJI