Contentof chlorophylls in the leaves of plants of the genus of Canna L. in conditions of Kryvyi RihDOI: http://dx.doi.org/10.31548/biologiya2020.03.004

М Mazura

Анотація


Abstract. The content and dynamics of chlorophylls a and b of the photosynthetic organ (leaf) of representatives of the genus Canna L. were studied at different phases of plant growth and development: at the beginning of the growing season, in the generative phase, at the end of the growing season under conditions of Kryvyi Rih. A high content of chlorophylls in the leaves of most of the studied canna varieties was noted, compared with the species (with the exception of C. indica). A common trend for canna plants was an increase in the total number of chlorophylls in generative phase. Varieties of canna Capter, Vesolyye notki, Richard Wallis, which have litle leaf parameters, were characterized by a low total content of photopigments during the growing season and chlorophyll b in the generative phase, which indicates a significant sensitivity of plants to arid conditions in the region. Plants of the Fauervogel, Rosenkranzen and Krymskiye Zori varieties (with large leaf blades) were characterized by a high concentration of green pigments during the growing season, and chlorophyll b in the generative phase, this feature in the functioning of the photosynthetic apparatus is consistent with a high assessment of the level of adaptation of these plants in drought conditions. Therefore, indicators of the state of the assimilation apparatus of plants of the genus Canna L. can be used to determine their level of fitness for moisture deficiency during introduction studies.

Ключові слова


Keywords: assimilation apparatus, species and varieties of the genus Canna L., leaf, photographic pigments, Kryvyi Rih, arid conditions.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bessonova V.P. (2006). Praktykum z fiziolohiyiroslyn [Workshop on plant physiology]. Dnipropetrovskyi derzhavnyi Ahrarnyi universytet [Dnipropetrovsk State Agrarian University]. Dnipropetrovsk: 316 p.

Buydina T.O., Rozhok O.F. (2014). Vmistk hlorofiliv u lystkakh vytkykh troyand [The content of chlorophyll in leaves of roperoses]. Introduktsiya roslyn[Introduction of plants]. N2, pp. 95-98.

Bulakh P.E. (2002). Kriterii ustoychivosti v introduktsii rasteniy [Sustainability Criteriain Plant Introductions]. Introduktsiya Roslyn [Introduction of plants]. N2,pp. 43-53.

Bulakh P.Ye. (2016). Intensyfikatsiya zhyttyevykh protsesiv u roslyn v umovakh kulʹtury yak rezulʹtaty ikh adaptatsiyi do novykh chynnykiv seredovyshcha [Intensification of life processes in plants in culture as a result of their adaptation to new environmental factors]. Introduktsiya Roslyn [Introduction of plants], 2, pp. 3-11.

Bylov V.N. (1978), Osnovy sortoizucheniya i sortootsenki dekorativnykh rasteniy pri introduktsii [Fundamentals of variety studies and variety estimates of ornamental plants during the introduction]. Byull. Glav. Botan. sada [Bull. Chap. Nerd. the garden]. N81,pp.69-77.

Goryshina T.K. (1989), Fotosinteticheskiy apparat rasteniy i usloviya sredy [Plantp hotosynthetic apparatus and environmental conditions]. Leningr. un-t [Leningrad University]. Leningrad: 202p.

Grodzinskiy, D.M. (2013), Adaptivnaya strategiya fiziologicheskikh protsessov rasteniy [Adaptivs trategy of plant physiological processes]. Naukova dumka [Scientific thought]. Kiev: 301p.

Zlobin Yu.A. (2004), Kurs fiziolohiyi i biokhimiyi roslyn [Course of physiology and biochemistry of plants]. Universytetska knyha [University opinion]. Sumy: 464p.

Kazakov V.L., Smetana M.H., Shypunova,V.O., Taranko I.S., Kotsyuruba V.V., Kalinichenko O.O. (2000), Pryrodnycha heohrafiya Kryvbasu [Natural geography of Kryvbas]. Kryvyi Rih: 360 p.

Kosakivska I.V. (2003), Fizioloho-biokhimichni osnovy adaptatsiyi roslyn do stresiv [Physiological and biochemical bases of plant adaptation to stress]. Kyiv: 190p.

Kostenko S.M., Likhanov A.F., Kovalevskyi S.B. (2014), Vmist ta spivvidnoshennya fotosyntetychnykh pihmentiv u lystkakh predstavnykiv rodu Philadelphus L. nasadzhen m. Kyyeva [Content and the ratio of photosynthetic pigments in the leaves of representatives of the genus Philadelphus L. plantations of Kyiv]. Naukovi dopovidi NUBiP Ukrainy [Scientific reports of NULES of Ukraine]. N6.(48). http://nd.nubip.edu.ua/2014_6/20.pdf.

Mazura M.Yu. (2016), Intehralʹna otsinka uspishnosti introduktsiyi predstavnykiv rodu Canna L. u Kryvorizhzhya. [Integral evaluation of the introduction of the Canna L. in Kryvorizhya]. Introduktsiya roslyn [Introduction of plants]. N2. pp. 18-25.

Mazura M.Yu. (2018), Biolohichni osoblyvosti, introduktsiya, perspektyvy vykorystannya predstavnykiv rodu Canna L. v umovakh Pravoberezhnoho stepovoho Prydniprovʹya [Biological features, introduction, perspectives of Canna L. species. in the conditions of Right-banksteppe Pridneprov'ya] (PhD thesis is published). Natsionalʹnyy botanichnyy sad im. M.M. Hryshka NAN Ukrayiny [M.M. Cryshko National Botanical Gardens of National Academy of Sciences of Ukrain]. Kyiv: 23p. Ukrain [in Ukrain].

Morhun V.V., Kyryzyi D.A., Shadchyna T.M. (2010), Ekofiziologicheskiye i geneticheskiye aspekty adaptatsii kul'turnykh rasteniy k global'nym izmeneniyam klimata [Ecophysiological and genetic aspects of the adaptation of cultivated plants to global climate change]. Fiziologiya i biokhimiya kulturnykh rasteniy [Physiology and biochemistry of cultivated plants]. T.42. N1. pp. 3-22.

Mysyak R.I. (2011), Aktyvnist fotosyntetych pihmentiv chaharnykiv za umovy riznoyi insolyatsiyi [Activity of photosynthetic shrubs pigments under different insolation]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine]. N21. 16. pp. 319-323.

Nikolaevskiy V.S. (1979), Biologicheskiye osnovy gazoustoychivosti rasteniy [Biological basis of gas resistance of plants]. Nauka [The science]. Novosibirsk: 276 p.

Metodika fenologicheskikh nablyudeniy v botanicheskikh sadakh SSSR (1975). [The methodology of phenological observations in the botanical gardens of the USSR]. Moskva: 21 p.

Rumshinskiy L.Z. (1971), Matematicheskaya obrabotka rezul'tatov eksperimenta [Mathematical processing of experimental results]. Nauka [The science]. Moskva:192 p.

Smolinskaya M.A. (2002), Otsenka uspeshnosti introduktsii travyanistykh rasteniy [Evaluation of the success of the introduction of herbaceous plants]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu [Scientific Bulletin of Chernivtsi University]. N145. pp.164-168.

Chypylyak T.F. (2017), Vmist pihmentiv u lystkakh vydiv rodu Hemerocallis L. za introduktsiyi u stepoviy zoni Ukrayiny [Content of pigments in leaves of species of the genus Hemerocallis L. for introduction in the steppe zone of Ukraine]. Fiziologiya rasteniy i genetika [Plant Physiology and Genetics] Т. 49. N2. pp. 142-151. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2017_49_2_8.

https://doi.org/10.15407/frg2017.02.142


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.